Du er her: Ørland / Tjenestetilbud / Helse og velferd / Ørland Sykehjem
 |  Nettkart |  Minsk fontstørrelsen Øk fontstørrelsen
Toppbilde for Ørland kommune

Ørland sykehjem

Heldøgns helse- og omsorgstjenester i institusjon

Om tjenesten i sykehjem
Heldøgns helse- og omsorgstjeneste i instiusjon,- sykehjem er en tjeneste som ytes til voksne og eldre
som er ute av stand til å ta vare på seg selv i egen bolig på grunn av sykdom, funksjonshemming eller mentalt funksjonstap. 

For å få tildelt denne tjenesten må man fylle vilkårene for hjelp etter Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. februar 1999 nr 63, med endring i lov av 24.06.2011
§ 2-1 a annet ledd. (om retten til nødvendige helse og omsorgstjenester fra kommunen)

 

Tjenesten tildeles etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. nr 30 av 24.juni 2011 (gjeldene fra 01.01.2012.) 

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. (Jfr. § 3-1 om kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenesten)

§ 3-2 nr 6 c :

plass i institusjon, herunder sykehjem

og

d. avlastning

og
Vedtak om habilitering / rehabilitering fro de som har behov for dette:

§ 3-2 nr 5
Sosoial, psykososial og medisinsk hablitering og rehabilitering.

Tjenesten tildeles etter en individuell kartlegging og faglig vurdering.

Det fattes skriftlig enkeltvedtak på tjenesten. Enkeltvedtaket kan påklages.

Sykehjemsplasser og avdelinger ved Ørland sykehjem
Sykehjemmet disponerer 48 sykehjemsplasser. Alle er i enerom.
Ørland sykehjem har 4 avdelinger:

 • "Rød gruppe:" 12 sengeplasser
 • "Grønn gruppe:" 16 sengeplasser
 • "Blå gruppe:" 12 sengeplasser
 • Annekset (skjermet enhet for senil demente) 8 sengeplasser

Bemanning
Sykehjemmet har heldøgns bemanning med kvalifisert helsepersonell; Sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Sykehjemmet er læringsarena for sykepleierstudenter, elever og lærlinger innen helsfag.
Kommunen har også egen kreftsykepleier. Nærmere opplysninger om kreftsykepleier finner du her.

Målsetting
Sykehjemmet skal bidra til å opprettholde livskvalitet til mennesker som har behov for heldøgns pleie og omsorgstjenester.
Tjenesteytingen skal være tilpasset den enkelte pasients behov for pleie, omsorg og behandling, slik at sykehjemspasienter opplever livet som trygt, godt og meningsfylt.

Sykehjemmet skal jobbe etter prinsipp om habilitering og rehabilitering samt yte tjenester på laveste effektive omsorgsnivå.

Hvem kan søke på tjenesten?
Alle som bor eller oppholder seg i kommunen og som har behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester i en kortere eller lengre periode.

Hvordan få tjenesten?
Søknadsskjema og nærmere opplysninger om tjenesten fås ved henvendelse til leder koordinerende enhet / beslutningsteam eller avdelingsleder for sykehjemmet.
Hjemmesykepleien, lege eller sykehus kan bistå deg i å formidle behov for sykeheiemsplass.

Ulike typer opphold
Det kan tilbys korttids- og langtidsopphold ved Ørland sykehjem. Vedtak om langtidsopphold i sykehjem fattes etter nøye tverrfaglig vurdering og grundig saksbehandling.

Langtidsopphold i sykehjemmet
Opphold i institusjon er i hovedsak beregnet på dem som har et døgnkontinuerlig pleie/tilsynsbehov og som har vanskeligheter med å få dekket sitt daglige behov for pleie gjennom de hjemmebaserte tjenestene, men som heller ikke har behov for opphold i sykehus.

Korttidsopphold i sykehjemmet
Korttidsopphold kan søkes når det er behov for opptrening / rehabilitering etter skade eller sykdom, eller som avlastning for hjemmesituasjonen. Dette brukes også når hjemmeboende har behov for opphold i sykehjem som følge av akutt sykdom.
Et korttidsopphold har alltid en fast startdato og sluttdato.

Avlastningsopphold
Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie- og omsorg eller har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

Rehabiliteringsopphold
Et rehabiliteringsopphold er et opphold som inneholder en klar målsetning om opptrening etter funksjonstap som følge av skade eller sykdom. Rehabilitering drives i et tverrfaglig team, og du vil i stor grad kunne bidra med å formulere egen målsetting for oppholdet.

Sykehjemmet har flotte treningslokaler og terapibad som ligger i kjelleretg. Opplysninger om terapibadet finner du her.

Hva koster tjenesten
Ved langtidsopphold i institusjon trekkes du for 75% av folketrygdens grunnbeløp og 85% av annen inntekt som du måtte ha ( for eksempel renteinntekter av formue).

For korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag i henhold til bestemmelse gitt i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Satsene vedtas av kommunestyret som tar utgangspunkt i veiledende satser fastslått i sosialdepartementet. Kommunens betalingssatser for korttidsopphold finner du her.

Avlastningsopphold er gratis.

Dette kan du forvente av oss

 • Du skal få pleie og omsorg av kvalifisert personell. Disse utøver et fag som skal bidra til å sikre deg en god faglig standard på de tjenestene vi gir deg.
 • Alle ansatte har taushetsplikt. 
 • Du skal bli behandlet med respekt, og vi vil bidra til at du beholder din verdighet og selvstendighet.
 • I samarbeid med deg og dine pårørende utarbeider vi en skriftlig plan som skal sikre at du får dekket dine grunnleggende behov for pleie, behandling og sosial kontakt.
 • Du vil som langtidsbeboer få eget rom. Vi skal legge til rette for at du kan ta med deg personlige eiendeler.
 • Du kan ha besøk når du måtte ønske det.
 • Vi sørger for regelmessig renhold av ditt rom.
 • Vi samarbeider med lege, sykehus, hjemmetjenesten og trekker inn spesialiserte tjenester ved behov.
 • Du har selv ansvar for din personlige økonomi. Hvis du har behov for bistand, bør nærmeste pårørende tildeles ansvaret for din personlige økonomi.
 • Du skal få nødvendig legehjelp
 • Du skal få tilbud om gratis tannbehandling
 • Du kan få tilbud om fysioterapi etter en faglig vurdering
 • Du kan få tilbud om ergoterapi etter en faglig vurdering
 • Du kan få tilbud om frisør og fotpleie. Dette må du betale for
 • Du kan få tilbud om aktiviteter og deltakelse på sosiale arrangementer
 • Du kan få tilbud om samtale med prest eller annen åndelig veileder

For at du som pasient ved vårt sykehjem skal sikres et best mulig opphold, vil vi understreke betydningen av et godt og nært samarbeid med deg og dine pårørende. Vår holdning er at pårørende utgjør en viktig ressurs for våre pasienter, og vi vil legge til rette for at alle skal kjenne seg velkommen i våre avdelinger.

Klær
Sykehjemmet har eget vaskeri som vasker beboernes private tøy om ikke annet ønskes.
Klærne må merkes med ditt navn/ nummer. Vi ber om at dette gjøres av pårørende, men vi gjør dette for de av våre pasienter som ikke har pårørende som kan ordne dette. Det er ønskelig at pårørende tar ansvar for innkjøp av klær, sko med mere.

Medisiner
Pasienter får sine medisiner av sykehjemmet. Sykepleierne fører kontroll med at du får rett medisin til rett tid. 
Pasienter på korttidsopphold som ønsker å disponere og administrere sine medisiner, må ta med egne medisiner ved innleggelse.

Måltider
Sykehjemmet har eget kjøkken.
Sykehjemmet serverer frokost, middag, ettermiddagskaffe og kveldsmat. Har du behov for måltid utenom disse vil du naturligvis få det.

Klage
Hvis du ikke er fornøyd med de tjenester du får ved sykehjemmet, kan dette påklages. Du kan ta dette opp med gruppeleder, koordinator eller virksomhetsleder for sykehjemmet

Du har rett til å få hjelp til å sette opp evt klage. Din hovedpårørende kan bistå deg i å framsette klage, hvis du ønsker det.
Hvis du ikke kommer til enighet med sykehjemmet om dine rettigheter, skal kommunen videresende klagen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, v/Helsetilsynet, for endelig klagesaksbehandling.

Nyheter fra sykehjemmet

Hjemme hos Arnbjørg Hylmark. Bærplukking august 2014
Ikke bare plukking, men også smaking.

Ørland kommune Familiesentret tilbyr foreldreveiledningsprogrammet ICDP
for alle foreldre/omsorgsgivere med barn i alderen 0 - 16 år

konsentrasjon Julebakst.
Det har vært stor aktivitet på Ørland Sykehjem før jul.

2014 Julegrantenning ved Ørland Sykehjem
Med Ørland Barne og-Ungdomskorps, gløgg og pepperkaker.

Sansehage
et løft for livskvalitet ved sykehjemmet i Ørland


Ørland kommune, Postboks 401, 7129 Brekstad, tlf: 72 51 40 00, e-post:
Åpningstid: kl 09.00 - 15.00
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| RSS| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS