Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn av Detaljregulering for Utstrand boligfelt - PlanID 5015201803

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 finner planutvalget å kunne legge forslag på detaljregulering for del av Utstrand boligområde – PlanID 5015201803 – ut til høring og offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 18.04.2018.

Planforslaget er utarbeidet av arkitektfirma Tegn_3, på vegne av Ørland kommune.
Ørland kommune har kjøpt en stor del av Utstrandfeltet fra Bjugn Sparebank.  De overtok planområdet etter tvangsoppløsningen av selskapet Fjord Eiendom AS.

Tomtene er pr. i dag regulert til konsentrert småhusbebyggelse, dels som sammenkjedete boliger og dels som tomannsboliger. Tomtene har vært vanskelig å selge, og store deler av boligfeltet står ubebygd.
 
Detaljreguleringsplan for del av Utstrand boligområde erstatter nå en større del av en gjeldende reguleringsplan som ble vedtatt i 2003 (PlanID 1621200301).
For beskrivelse av innhold og konsekvenser av planforslaget vises det til vedlagte planbeskrivelse. 

Hensikten med planarbeidet er å regulere de ubebygde arealene i Utstrandfeltet, slik at de imøtekommer dagens marked og boligbehov. For å kunne tilby attraktive tomter for selvbyggere, legges det til rette for frittliggende småhusbebyggelse i vestre del av planområdet. De tre øvrige tomtene flatereguleres, for på den måten legge til rette for en fleksibilitet med hensyn til boligtyper og utnyttelse. Reguleringsplanen tar sikte på å bevare mest mulig utsikt for eksisterende bebyggelse, og samtidig legge opp til at ny bebyggelse får god utsikt.  

Eventuelle spørsmål rettes til Ina Kristin Mittet, tlf. 72 51 40 27 , ina.mittet@orland.kommune.no  Frist for merknader / innspill til planarbeidet er 17. august 2018, og fremmes skriftlig per post eller e-post til Ørland kommune.

Fant du det du lette etter?