Vedtekter for kommunale barnehager

Revidert i henhold til budsjettvedtak 2020.

Last ned vedtektene i PDF-format (PDF, 222 kB)

1. ADMINISTRASJON

Formål

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a. i samsvar med formålsbestemmelsen § 1 og de av departementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehager .

Eier

Ørland kommune eier barnehagene og er ansvarlig for driften av kommunale barnehager.

Forvaltning

Ørland kommunestyre vedtar mål og rammer, definerer satsingsområder og setter krav i henhold til de økonomiske betingelsene som er gitt.

Brukermedvirkning

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg. (SU) SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Dette utvalget skal være sammensatt av 2 foreldre/foresatte, 2 ansatte og 1 politisk valgt representant. Styrer i barnehagen har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Godkjenning

Barnehagene skal være godkjent før drift settes i gang. Godkjenningen foretas administrativt på bakgrunn av retningslinjer, lover og regelverk.

Barnehagens internkontrollsystem

Hver enkelt barnehage følger forskriftene for internkontroll og har egne rutiner og sjekklister for oppfølging av bestemmelsene.

 

2. PRINSIPIELLE RETNINGSLINJER

Barnehageplass

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1.desember det året foreldrene/foresatte søker, såfremt barnet er bosatt i kommunen. Ørland kommune tilbyr plass til alle barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i en kommunal eller ikke-kommunal barnehage.

Arealutnyttelse

Innendørs leike – og oppholdsareal pr barn:

 • For barn over 3 år: 4,0 m2
 • For barn under 3 år: 5,3 m2

Åpningstid og oppholdstid

 • Barnehagenes daglige åpningstid skal være 9,5 timer pr dag.
 • Den enkelte barnehages åpningstid fastsettes administrativt med utgangspunkt i brukerbehov.
 • Det settes en makstid for barns opphold i barnehagene på 9 timer pr dag.
 • Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 • I ferier og høytider skal det legges opp til samdrift på barnehageområdet hvis dette er hensiktsmessig.
 • Barnehageåret defineres med oppstart medio august og slutt medio august (Samsvar med skolerute).

Ferie

Barnehagene er stengt i 3 uker i skolens sommerferie i henhold til gjeldende barnehage/skolerute.

Planleggingsdager

5 dager avsettes til planlegging i løpet av barnehageåret, og barnehagen er da stengt. Barnehagens planleggingsdager samordnes så lagt det er mulig med grunnskolens skolerute og planleggingsdager i skolen.

 

3. OPPTAK – OPPSIGELSE

Opptaksutvalg

Et opptaksutvalg bestående av styrere ved kommunal og private barnehager foretar opptak etter innstilling fra styrerne og i tråd med vedtatte lokale retningslinjer for samordna opptak. Kommunal barnehagemyndighet er leder for utvalget.

Søknad

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, med søknadsfrist for hovedopptak 1.april og supplerende opptak månedsvis for barn med rett på plass.

Oversikt over søknadsfrister:

 • 1.april for oppstart medio august
 • 1.august for oppstart 1. september, 1. oktober og 1. november 
 • 1.oktober for oppstart 1.januar
 • 1.januar for oppstart 1.april

Suppleringsopptak foretas av styrer.

Opptakskritèrier

Følgende kriterier legges til grunn for opptak i kommunale barnehager:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne jmf Lov om barnehager §13 Dokumentasjon/sakkyndig vurdering fra PPT, Fosen barneverntjeneste og eller helsestasjon
 2. Barn som søker endret tilbud på egen barnehage, eller ønsker overføring til annen kommunal barnehage.
 3. Barn med rett til plass etter Lov om barnehager §12a
 4. Det vil bli foretatt en helhetsvurdering etter følgende forhold:
  • Barnets bo-, miljø- og trafikkforhold
  • Aleneforeldre/foresatte
  • Barnets alder
  • Søsken som har plass i samme barnehage.

Opptakskrets

Kommunale barnehager har hele Ørland kommune som sitt opptaksområde.

Tildeling av plass

Barn som er tildelt barnehageplass i Ørland kommune får beholde plassen sin til den sies opp eller barnet begynner på skolen.

Klage

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §6:

«Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av barnehageplass verken få sitt første eller andre ønsker om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen kommunen fastsetter etter barnehagelovens §12a»

Etter forvaltningslovens §28 kan avslag på søknaden om barnehageplass påklages innen tre uker fra det tidspunkt søkeren mottar vedtaket. Kommunens klageinstans er formannskapet.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. eller 15. i måneden.

 

4. BETALING

Foreldre - /foresattebetaling

 • Foreldre/foresatte med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass.
 • Foreldre-/foresattebetalingen kreves inn 1 gang pr måned i henhold til satser vedtatt av kommunestyret.
 • Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.
 • Ved ekstraordinær stenging av barnehagen ut over 3 påfølgende dager, kan foreldre/foresatte få refundert egenandel de dagene barnehagen har vært stengt.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon: Det betales 100% for eldste barn. De øvrige får moderasjon iht. sentrale forskrifter om foreldre -/foresattebetaling i barnehager. Det gis ikke moderasjon mellom barnehage og SFO.

Nasjonal ordning – redusert foreldre - /foresattebetaling: Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har man etter søknad rett til en redusert pris.

Gratis kjernetid: Noen barn har i henhold til sentrale retningslinjer etter søknad rett til å få 20 timer gratis kjernetid i barnehagen pr uke hvis de bor i husholdninger med lav inntekt. Søknadsfrist for redusert foreldre - /foresattebetaling og gratis kjernetid settes til den 20. i hver måned for å få reduksjon i påfølgende måned. Søknaden sendes Ørland kommune.

Permisjon

Det kan innvilges permisjon for en begrenset periode dersom barns sykdom eller andre særlige grunner tilsier det. Søknad om permisjon behandles av styrer.

Flytting til og fra kommunen

Barnehageplass i kommunale barnehager er forbeholdt innbyggere i Ørland kommune. Dersom man flytter fra kommunen, kan barnehageplassen beholdes inntil en måned. Dersom særskilte grunner tilsier at barnet bør fortsette i barnehagen ut over en måned, kan dette innvilges etter søknad til kommunens barnehagemyndighet

Mislighold av barnehageplassen

Ørland kommune kan si opp plassen dersom det ikke er betalt for opphold innen 2 måneder og det ikke er innvilget betalingsutsettelse. Enhetsleder for den enkelte barnehage gir skriftlig melding til de foresatte om at barnet mister plassen fra angitt dato dersom betaling eller inngåelse av avtale om betalingsutsettelse eller nedbetalingsplan ikke skjer innen 14 dager. Fosen inkasso sender ut skriftlige purringer og varsler pr. faktura som forfaller. De videresender til namsmannen for tvangsinndriving.

 

5. ANNET

Forsikring

Kollektiv ulykkesforsikring er tegnet for alle barna i de kommunale barnehagene.

Endring av vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager vedtas i fellesnemda i medhold av Lov om barnehager §7.

Mindre endringer av vedtektene som ikke er av prinsipiell karakter kan gjøres av rådmannen