Skolefritidsordningen (SFO)

Kommunen har tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. 

Om skolefritidsordningen (SFO)

Alle barn i målgruppen (1. – 4. trinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. 

Skolefritidsordningen skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, samt gi barna omsorg og tilsyn.

 

Kontaktinformasjon SFO

 

Prisliste SFO (PDF, 346 kB)

Søk om plass i SFO her

Redusert foreldrebetaling/Gratis SFO

Regjeringen har innført at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. - 4. årstrinn.

Det er også innført at alle første og andreklassinger skal få 12 timer gratis SFO i uken. Foreldre/foresatte  bestemmer selv hvordan disse timene fordeles, men timene kan ikke flyttes fra en uke til en annen. På grunn av planlegging av bemanning vil fordelingen være lik hele skoleåret.

Elever i 1. og 2. klasse som har mer enn 12 timers plass i SFO får de 12 timene trukket fra regningen.

Dersom eleven velger å bare benytte SFO 12 timer i uken innenfor de tidsrammene kommunen har vedtatt, skal tilbudet være gratis for eleven. Dette betyr at kommunen skal ha et tilbud der SFO er gratis i inntil 12 timer for elever på 1. og 2.trinn uten at dette er knyttet til et minimumstilbud på 60% plass som det er i dag.

Les mer om redusert foreldrebetaling

Søk om redusert foreldrebetaling SFO

Søskenmoderasjon

Har man flere barn i SFO får man søskenmoderasjon. Man betaler full pris for plassen til det eldste barnet og søsknene 30 % reduksjon i prisen.

Moderasjonen telles ikke for søsken som går i barnehage.

Betaling

  • Betaling skjer en gang i måneden.
  • For helårsplass betaler man kun for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.
  • For plass på skoledagene betaler man for 10 måneder i året. August og juni er halve måneder og juli er betalingsfri.
  • SFO-plassen kan gå tapt ved manglende betaling utover 2 måneder og det ikke er innvilget betalingsutsettelse.

Endring eller oppsigelse av plassen

Endring eller oppsigelse av plassen må skje skriftlig. Plassen kan sies opp eller endres innen:

  • 1. oktober med virkning fra 1. november.
  • 1. desember med virkning fra 1. januar.
  • 1. mars med virkning fra 1. april.
  • 1. mai med virkning fra 20. juni eller 15. august.

 

Vedtekter:

§ 1B-4.Gratis skolefritidsordning for elevar på 1. og 2. årstrinn

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen (SFO)