Havbruk

Historisk har kystområdene hatt stor betydning for bosetting på Trøndelagskysten. Folk har i uminnelige tider skaffet seg levebrød fra havet, og i tider med dårlige kår i landbruket, kom folk flyttende ut til kysten for å skaffe seg mat for å overleve.  

Denne utviklingen ser man også i Ørland kommune i dag, med en økning i antall innbyggere (også yngre) som starter opp næringsvirksomhet knyttet til akvakultur, fangst og fiske.

I løpet av de siste 10 årene har kommunen hatt en betydelig næringsvekst innen marin sektor, med en økning i samlet omsetning fra 4,9 milliarder kr i 2017 til 10,6 milliarder kr i 2022.  Med alle ringvirkninger genererer dette over 900 arbeidsplasser. Dette skjer mye på grunn av ny industriell virksomhet som bidrar til utvikling av Norsk sjømatproduksjon og et viktig grunnlag for nasjonens fremtidige inntekter. Her er det verdt å nevne at Ørland kommune er et nasjonalt tyngdepunkt for verdiskapende reprosessering av marint restråstoff.

Ørland kommune opplever også en positiv utvikling innen fiske og fiskemottak. Fra større bedrifter som bearbeider villfanget fisk til en økt interesse blant kommunens yngre for å investere i fiskebåt for å bli heltidsfiskere. Utviklingen bidrar til folketallsvekst, økt kompetanse, økt næringsutvikling- og sysselsetting, og en positiv utvikling for Fosenregionen, Trøndelagskysten og Trøndelag fylke forøvrig. Ved siden av forsvarsaktivitet og landbruk vil utviklingen innen «Blå sektor» være den viktigste muligheten for å skape næringsutvikling og arbeidsplasser i Ørland kommune i uoverskuelig framtid. 

Grøntvedt Palagic AS

Fiskemottak - fiskeindustri 

 • Grøntvedt Palagic AS er en av verdens største eksportører av tønnemarinert sild. Bedriften har ca. 238 ansatte og omsetter årlig for over 1,1 mrd. kr.  
 • Grande Fiskerute AS Foredling og distribusjon av fisk. Årlig omsetning på ca 50 mill kr - 35 ansatte.
 • Fosen Skalldyr AS Foredling og salg av krabbe. Årlig omsetning på ca 23 mill. kr. - 9 ansatte. 
 • Fiskemottak Coop Vallersund Tar imot og videreformidler ca 126 tonn fisk årlig.

Fiske

Det er et registrert 24 fiskebåter i Ørland kommune: 

 • Uthaug 5 båter 
 • Oksvoll 1 båt 
 • Bjugn 6 båter 
 • Lysøysundet 3 båter 
 • Opphaug 2 båter
 • Senjahopen 1 båt 
 • Vallersund 4 båter 
 • Brekstad 1 båt
 • Storfosna 1 båt

Oppdrett

I Ørland kommune finnes dag følgende oppdrettslokaliteter:

 • Lønngrunnen (MOWI AS)
 • Persflua (MOWI AS)
 • Tristein (Salmar AS)
 • Oldøya (Norgesskjell AS)
 • Olden (Oldenselskapene AS)
 • Leikvangbukta (MOWI AS)
 • Tranøya (MOWI AS)
 • Rundklumpen (MOWI AS)
 • Havsundet (MOWI AS)

I tillegg til disse finnes det to aktører som har fått konsesjon til oppdrett innenfor LUR arter (liteutnyttede ressurser)

 • Gjemsøyskjæra (Statssnail AS)
 • Halsøya (Stein E. Moxnes)

Leverandørindustri

Omsetning og vekst innen «Blå sektor» i ørland kommune, skyldes mest en økning i leverandørindustri knyttet til havbruk: 

MOWI Fish Feed AS
 • MOWI Fish Feed AS Startet opp produksjon av fiskefor i et nytt produksjonsanlegg på Valsneset i 2012. I 2022 omsetter fabrikken for ca. 8 mrd. Kr. og har 93 ansatte. 
 • Scanbio AS Prosessindustri med avfall fra fiskeoppdrett som råstoff (avfall fra slakterier og død fisk). Omsetter for ca 780 mill. kr. i 2022, og har 120 ansatte.  
 • Fiizk Protection AS Produksjon av lukkede merdesystemer til oppdrettsanlegg. Årlig omsetning på ca. 180 mill. kr. i 2022 og har 65 ansatte. 
 • SMIR AS Bedrift som har utviklet innovative løsninger for avlusing av fisk i oppdrettsanlegg. Selskapet har bl.a. bygget opp avlusningsanlegg på lektere og flere båter, og har en omsetning på ca. 110 mill. kr. i 2022. 
Scanbio AS
Scanbio AS

Havneanlegg

Valsneset – industri
 • Kråkvåg – havn og produksjonsanlegg for Grøndtvedt Pelagic AS
 • Storfosna – fergekai
 • Vebergodden - Storfosna 
 • Garten – fergekai og opplasting av fisk
 • Beian kai
 • Uthaug – statlig fiskerihavn
 • Brekstad – fergekai, liggekai for båter, turisme
 • Austrått kai
 • Ottersbo kai - pukkverk
 • Tinbua – Næringsviskomhet (grus/sand) og liggekai
 • Bjugnfjorden – industri (Scanbio) og liggekai
 • Dybfest – fergekai og liggekai for båter
 • Steinvik – industrianlegg og oppdrett 
 • Valsneset – industri 
 • Oksvoll kai – fiske, næringsvirksomhet og almenningskai 
 • Vasøy kai – fiskebåter og forbåter/oppdrett 
 • Nordneset kai – krabbemottak/foredling 
 • Vallersund – fiskebåter og fiskemottak 
 • Leikvangbukta - stamfiskproduksjon 
 • Gullvika – industriområde og almenningskai
 • Lysøysundet – Industri, fiskebåter, forbåter/oppdrett, almenningskai
 • Olden – settefiskproduksjon

 

I 2021 ble det fraktet 1,4 mill. tonn inn og ut over havnene i Ørland kommune. Med et antall anløp av båter på over 3000 betyr dette over 8 båtanløp hvert døgn året rundt.