Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høringer og kunngjøringer
Publisert 07.04.2017

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Statens vegvesen igangsetting av reguleringsarbeid for fylkesveg 710 Brekstad ferjekai. Planarbeidet utføres av Statens vegvesen i samarbeid med Ørland kommune.

Publisert 07.04.2017

I hht. Pbl. § 12-10 vedtok planutvalget å legge reguleringsplanforslag for Nordlund-Vestrått gbnr. 82/69 m.fl. ut til offentlig ettersyn og høring.

Publisert 27.03.2017

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Ørland kommune igangsetting av reguleringsarbeid med områdeplan for Brekstad sentrum. Planarbeidet utføres av Ørland kommune.

Publisert 20.03.2017

Etter plan- og bygningslovens §12-14 har planutvalget i Ørland vedtatt mindre endring av gjeldende reguleringsplan for Breivika.

Publisert 28.02.2017

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i Ørland vedtatt å legge detaljregulering for Bryggegården, Brekstad sentrum ut til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 17.02.2017

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1,§ 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for eiendommen Skaret, Opphaug på Ørlandet. Reguleringen gjelder for eiendom med gnr/bnr: 82/481.

Publisert 07.02.2017

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har planutvalget i Ørland vedtatt å legge detaljregulering for Underhaugen II - Planid 1621201303 ut til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 30.01.2017

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for del av gnr./bnr 68/33, 68/2 og 68/46 i Ørland kommune.

Publisert 11.01.2017

 Kommunenplanens arealdel, for områder i rød støysone, er nå under revidering. Grunneiere og alle andre som er interesserte er velkommen til et informasjonsmøte på rådhuset den 25. januar. 

Publisert 16.12.2016

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtok planutvalget i Ørland kommune å legge forslag til Kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn og høring.

Publisert 26.09.2016

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret, i møte 22.09.2016, har egengodkjent arealplan med Detaljregulering Ny barneskole på Brekstad.

Publisert 14.01.2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i brev av 10.08.2015, varslet om behandling av Forsvarsbyggs innsigelse til reguleringsplan for ØHF. 

Publisert 14.01.2016

I medhold av plan og bygningslovens § 12,8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommen gnr. 82 bnr. 3, 97 og  320 i Ørland kommune.

Publisert 14.09.2015

Iht. plan- og bygningsloven § 12-10 ble det i juni varslet offentlig gjennomsyn og høring av planforslaget.  Etter høringsfristens utløp er det innkommet et vilkår til videre utfyllinga i Brekstadbukta. 

Publisert 14.09.2015

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og varsles herved om at Ørland kommunestyre i møte 10.09.15 godkjent kommunedelplan for gang-, sykkel- og opplevelsesveier i Ørland

Publisert 10.07.2015

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at kommunestyret i møte 28.05.15 har godkjent følgende reguleringsplan: PlanId 1621201501 Detaljreguleringsplan for Breiteigen

 

Publisert 06.07.2015

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at kommunestyret i møte 18.06.15 har godkjent reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei mellom Hårberg og Uthaug

Publisert 27.05.2015

Jf plan- og bygningslovens §12-12 kunngjøres at kommunestyret, i møte 28.05.2015, har godkjent områdereguleringsplan for Brekstad sentrum.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering