Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høring-Kunngjøring
Publisert 24.04.2018

I medhold av Plan-og bygningslovens §§12-8 og 12-15 varsles oppstart av privat detaljregulering og byggesøknad for eiendommen Meieritomta Nord gnr/bnr: 68/384, 7130 Brekstad.  Formålet med reguleringen er boligtilbud for forsvarets personell.

Publisert 05.03.2018

Fylkesmannen viser til tillatelsen etter forurensningsloven til Ørland kommune gitt 10.10.17 og brevet med forespørsel om endringer til vilkår i tillatelse fra 30.10.2017 med tilhørende notat fra Rambøll datert 18.10.2017.

Publisert 05.03.2018

Ørland kommune ønsker å fylle ut betongmasser og stein i sjø (fra land) med formålet å utvikle et næringsområde.

Det er to separate områder som Ørland kommune ønsker å fylle ut i Uthaug havn. Foreliggende søknad omfatter utfyllingen i det ene området som er en liten bukt i den nordøstlige delen av havnen, rett sør for Grøntvedt Pelagic. Området eies av Ørland kommune og etter utfylling skal Grøntvedt Pelagic bruke området som parkeringsområde. Området har et areal på cirka 1,2 daa (1200 m2).

Publisert 05.03.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egen-godkjente Kommunestyret ny «Områdeplan for Brekstad sentrum - PlanID 1621201703» datert 12.10.2017, revidert 08.02.2018.


 

Publisert 13.07.2017

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-16 har Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) stadfestet revidert planforslag til Kommuneplanens arealdel 2014-2026. 

Publisert 13.02.2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av detaljreguleringsplan for Utstrand boligfelt. Tiltakshaver er Ørland kommune, og plankonsulent er Tegn_3.

Publisert 13.02.2018

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommene gnr. 63, bnr. 42, 43, 66 og 97 på Rønsholmen, ved brua over til Garten.
 

Publisert 05.02.2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det om at det er igangsatt arbeid med endring av gjeldende detaljplan Ottersbo IV (PlanID 1621201406). Tiltakshaver er Ørland kommune og plankonsulent er Arkiplan AS.

 

Publisert 31.01.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Nordlund med tilhørende bestemmelser.

Publisert 13.07.2017

Etter plan- og bygningslovens § 12-13 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde innsigelse til planlagt utfylling i bukta ut fra hensynet til områdets naturverdier.

Fant du det du lette etter?