Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bygg- og anleggsavfall

Kravene til avfallshåndtering finnes i byggteknisk forskrift (TEK10) kapittel 9 og byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 8, 12, 13 og 15.

Vær spesielt oppmerksom på TEK10 § 9-8 som setter krav til at minimum 60 vektprosent av avfallet skal sorteres ute på anleggsplass.

Avfallsplan   

Avfallsplan skal utarbeides når tiltaket medfører:

  • oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA
  • vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
  • riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
  • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall

Skjema for avfallsplan skal underskrives av ansvarlig søker. Før det gis ferdigattest for tiltaket skal det som en del av kommunens tilsyn leveres en sluttrapport som viser hvilke avfallsmengder og fraksjoner som faktisk er oppstått i tiltaket og dokumentasjon (kvitteringer) på mengder/leveringssted. Dersom det foreligger store avvik fra den opprinnelige avfallsplanen (fremkommer av samme skjema) skal dette grunngis særskilt.

Avfallsplan skal i utgangspunktet ikke sendes inn sammen med byggesaken. Den skal likevel foreligge, og ved tilsyn skal avfallsplanen sendes inn til byggesakskontoret.

Miljøsaneringsbeskrivelse

Ved riving og rehabilitering skal det også utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse. Miljøsaneringsbeskrivelse er en rapport som skal utarbeides av en kompetent aktør. Rapporten skal blant annet beskrive hvor i bygningen det finnes komponenter av farlig avfall, i hvilke mengder, og hvordan det tenkes fjernet. En viktig del av rapporten er også å gjøre rede for prøvetakning og analyser, og hvordan disse kan sies å være representative.

For mer informasjon:
Direktoratet for byggkvalitet: http://www.dibk.no

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif): http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Bygg__og_anleggsavfall/

Norges Miljøvernforbund: www.miljosanering.no

Fant du det du lette etter?