Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Energikrav

Byggteknisk forskrift (TEK10) kapittel 14 inneholder krav til energieffektivitet og energiforsyning.

Energikravene gjelder kun det omsøkte tiltaket. For søknader som omfatter tilbygg eller påbygg, så gjelder kravene kun tilbygget/påbygget og ikke den eksisterende bygningen. Ved bruksendring i eksisterende bygning, for eksempel bruksendring fra uinnredet loft til loftstue, gjelder energikravet for det areal som bruksendres.

I henhold til plan- og bygningsloven § 31-2 fjerde ledd kan kommunen gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk når det ikke er mulig å tilfredsstille kravene i teknisk forskrift. Kommunen avgjør i hvert tilfelle om man skal godta dårligere løsning enn det byggteknisk forskrift angir og kan stille vilkår i tillatelsen.

Kravene til energieffektivitet i byggteknisk forskrift kan dokumenteres på to måter:

  1. Energitiltaksmetoden:

    Inneholder standardverdier for hver enkelt bygningsdel. Dersom noen verdier er dårligere enn den oppgitte verdien må det kompenseres for det på andre områder. En slik omfordeling må ikke føre til at energibehovet økes, eller at minstekravet i TEK10 § 14-5 overskrides.
  2. Energirammemetoden:

    Stiller krav til samlet netto energibehov (energirammer). Ved valg av denne metoden vil prosjekteringen normalt bli plassert i tiltaksklasse 2 eller 3. For tiltaksklasse 3 vil det normalt bli stilt krav om uavhengig kontroll.

TEK10 § 14-7 stiller krav til energiforsyning. Bygninger skal i utgangspunktet prosjekteres og utføres slik at 40 % eller 60 % (avhengig av størrelsen) av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

Ved søknad om igangsettingstillatelse må det kunne dokumenteres at tiltaket er prosjektert slik at energikravene i TEK10 kapittel 14 er oppfylt. Ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal det likeledes kunne dokumenteres at tiltaket er utført i tråd med prosjekteringen. Energiprosjekteringen kan bli et tema ved et ev. tilsyn.

Lufttetthet

Det er vanskelig å dokumentere at kravet til bygningens lekkasjetall er oppnådd uten at det foretas målinger.

For mer informasjon: Veiledning om tekniske krav til byggverk (VTEK10)

Fant du det du lette etter?