Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Frittliggende bygning maks. 50 m2

 NB! Gjelder fra 1. juli 2015. 

 

Pbl § 20-5 b), jf. SAK10 § 4-1 (1) a:
Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse.

 • Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².
 • Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
 • Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen kan oppføres i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.
   
 • Tiltakshaver har ansvar for at tiltak etter denne bestemmelsen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk. Tiltakshaver må blant annet avklare forholdet til veglovas bestemmelser om avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte med videre og byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.
 • Tiltaket kan ikke settes i gang før det er gitt nødvendig tillatelse eller samtykke fra andre berørte myndigheter.
 • Når tiltaket er ferdigstilt, skal tiltakshaver sende underretning til kommunen om tiltakets plassering slik det er utført for oppdatering av kart- og matrikkeldata.

 


Alle disse punktene må være oppfylt for at fritaket skal gjelde:

 • Eiendommen må være bebygd.
 • Bygningen må være frittliggende.
 • Bygningen skal ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom.
 • Bygningen skal ikke brukes til overnatting.
 • Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) må ikke være over 50 m2.
 • Mønehøyden må ikke være over 4 meter.
 • Gesimshøyde må ikke være over 3 meter.
 • Bygningen må være i 1 etasje og kan ikke være underbygd med kjeller.
 • Bygningen må plasseres minst 1 meter fra nabogrense eller andre bygninger.
 • Bygningen må ikke være i strid med reguleringsplan, byggegrense eller annet regelverk, for eksempel veglovens bestemmelser om fri sikt mot veg.
 • Bygget vil ikke innebære flytting av eller etablering av ny avkjørsel.
 • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen. Det er derfor viktig du skaffer deg oversikt over relevante regler og setter deg godt inn i kartgrunnlag.
 • Bygningen må ikke være i strid med andre lovverk, som for eksempel vegloven.
 • Bygningen må ikke være i strid med reguleringsplan. Du må i så fall søke om dispensasjon.

Oppføring, endring, fjerning og riving av mindre bygg som uthus, garasje og carport er unntatt søknadsplikt under visse forutsetninger.

Det at flere mindre bygg nå er unntatt søknadsplikt innebærer større tillit til at den enkelte selv tar ansvar for å avklare at byggetiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningslovgivningen med underliggende regelverk og annet lovverk som veglov, jernbanelov med videre.

Du er selv nødt til å skaffe nødvendig tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, og du kan ikke sette i gang å bygge før dette foreligger. Det er for eksempel nødvendig å hente tillatelse fra Statens Vegvesen dersom byggverket er i strid med avstand til offentlig riks- eller fylkesveg.

Du har selv ansvar for at de tekniske sidene av et byggeprosjekt er ivaretatt. Dette innebærer at det du bygger ikke er i strid med øvrige bestemmelser i plan- og bygningsloven, for eksempel brannsikkerhet, estetikk, helse, miljø og sikkerhet.

For bygninger som ikke er søknadspliktige vil det ikke være krav til nabovarsling. Vær oppmerksom på at det kan finnes forhold av privatrettslig karakter (eiendomsrett, nabolov og lignende) som kan være til hinder for plassering i eller nære eiendomsgrensen. Vi vil oppfordre deg til å ta kontakt med naboen før du setter i gang.

Plangrunnlag - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?     

Ofte vil det være begrensninger i plangrunnlaget på hva du kan bygge. Dette kan være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Dersom bygningen er i strid med plangrunnlaget, må du søke om dispensasjon. Det kan derfor være lurt å avklare dette tidlig i planleggingsfasen. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser får du via kommunens hjemmesider.

Avstand til offentlig veg     

Der det ikke er angitt byggegrense i reguleringsplanen eller det ikke finnes en reguleringsplan for eiendommen, er det veglova som setter krav til avstand til offentlig veg. Dersom det du skal bygge er i strid med avstandskravet må du søke om tillatelse etter veglova. Dersom vegen er kommunal, er det Byggesakskontoret som du skal søke til. For riks- og fylkesveier må du søke til Statens vegvesen. Informasjon om en vei er kommunal-, fylkes- eller riksvei får du via kommunens kartløsning.

Måling av avstand      

Bygningen kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bebyggelse på eiendommen. Dette måles fra utside av yttervegg eller eventuelle bærende søyler, og til ytterside av fasade på andre bygg eller til nabogrensen. Takutstikk inntil én meter ut fra yttervegg kan plasseres helt inn mot nabogrense.

Innmelding

Når bygningen er ferdig, skal du alltid sende beskjed til kommunen om plassering slik det er utført. Dette sender du til kommunen, enten til e-postadressen postmottak@orland.kommune.no.

Ansvar og begrensninger      

Det er et generelt byggeforbud nærmere enn 100 meter fra sjø, innsjø og elv.

Dersom bygningen skal plasseres i sterkt skrånende terreng og/eller det trengs graving er det ditt ansvar å sjekke at det ikke medfører fare. Ta alltid kontakt med kommunen ved bygging i kvikkleireområder (graving både i overkant, i og nedenfor skråninger kan utløse skred). For å finne ut om eiendommen din ligger i et område der det er fare for kvikkleire kan du benytte kommunens kartløsning.

Fant du det du lette etter?