Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plassering, høyde og avstand til nabogrense

Regler for plassering, høyde og avstand til nabogrense. 

Plassering

Plassering av mindre frittliggende byggverk som er fritatt fra søknadsplikt (garasjer, boder, uthus og lignende) kan plasseres med yttervegg inntil 1 meter fra nabogrense.

Søknadspliktige byggverks plassering og høydeplassering skal godkjennes av kommunen. Hvis ikke annet er bestemt av lov/plan, skal slike byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Høyden er gjennomsnittlig gesimshøyde (fasadens areal delt på dens lengde) for fasaden mot nærmeste nabogrense.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere enn 4 meter fra nabogrense når eier/fester av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. Uten samtykke må det søkes om dispensasjon. Vi kan også godkjenne mindre, frittliggende bygg nærmere nabogrensen.

Ved søknad skal det gå fram at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.

Høyde

Bygning med gesimshøyde over 8 meter eller mønehøyde over 9 meter kan bare bygges der reguleringsplanen åpner for det. Større høyde krever dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4.

Gesimshøyde er høyde til ytre skjæring mellom yttervegg og takflate. Hvis taket har et takoppbygg (parapet) som stikker mer enn 0,3 meter opp over takflaten, regnes gesimshøyden til toppen av takoppbygget.

Det øvre punktet mellom to skrå takflater kalles møne. Mønehøyde måles ned til terreng.

Hvis terrenget rundt bygningen er skrått, helt eller delvis, er det egne regler for hvordan høyden måles.

Hvis du endrer terrenghøyden ved yttervegg, vil dette påvirke målingen av bygningens høyde. Høyden måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og en senking av terrenget vil derfor øke høyden på huset.

Avstand

Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabogrense. Med fasadeliv menes utside av yttervegg.

For byggverk med utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 meter ut fra fasadelivet. Dette innebærer at når bygningen har mindre utspring, inntil 1,0 m dype, måles avstanden fortsatt fra fasadelivet. Dette gjelder for takutspring, gesims, balkonger, mindre karnapper etc. 

Gitt at avstanden mellom bygninger med inntil 9 meters høyde er på minst 8 meter, målt mellom ytterveggene, regnes dette som branntrygt. Dersom avstanden er mindre enn dette, må minst en av bygningene brannsikres. Unntaket er mindre uthus, garasjer mv. mindre enn 50 m2 bruttoareal hvor avstand mellom byggene er mer enn 2 meter.

 

Fant du det du lette etter?