Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Riving

Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig og søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. 

Søknadsplikt     

Kommunen kan avslå søknad om riving inntil det foreligger reguleringsplan for eiendommen. Det kan i tillegg også kreves igangsettingstillatelse for nytt tiltak før rivingstillatelse gis. Dette er primært begrunnet ut i fra ønske om å unngå at enkelteiendommer blir stående ubebygd som sår i fasaderekken i byområdene. De samme forhold gjør seg vanligvis ikke gjeldende i boligstrøk bebygd med småhus.

Merk at det ved riving (og rehabilitering) av bygninger over 100 m2 skal utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Unntatt søknadsplikt

Byggesaksforskriften (SAK10) § 4 nevner en rekke tiltak som er unntatt fra
søknadsplikt vedrørende riving.

Dette innebærer for eksempel at riving av mindre frittliggende bygning som ikke er benyttet til beboelse og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 15 m2, er unntatt fra søknadsplikt. Det samme er tilfelle ved riving av ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde.

Det er imidlertid en forutsetning at riving eller fjerning ikke er i strid med øvrige bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen, herunder planbestemmelser.

Generelt

Søkeren skal varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen.

Søkeren må også sørge for å gi beskjed til berørte eiere av kabler, ledninger og rør slik at forsvarlig sikring, stenging eller fjerning av disse kan gjøres.

Ulemper for omgivelsene

I rivefasen påvirkes ofte omgivelsene negativt i forhold til støy, vibrasjoner, støv, anleggstrafikk osv. Det er viktig at disse ulempene reduseres til et minimum.

Fant du det du lette etter?