Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søknadspliktige byggearbeider på egen bolig

Søknadspliktige byggearbeider på boliger skal i utgangspunktet gjennomføres av et firma som har ansvarsrett innen sitt fagområde (ansvarlig foretak). 

Byggearbeider nevnt ovenfor innebærer riving, oppføring av ny bolig, eller utvidelse av eksisterende bolig i form av tilbygg, påbygg eller underbygg.

Du må også søke bistand fra et ansvarlig foretak ved vesentlige endringer av fasade, endring av bruksfunksjon, utvidelse eller endring av tidligere drift, oppføring eller sammenføyning av boenheter.

Du kan selv stå ansvarlig for følgende søknadspliktige byggearbeider

  • et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
  • fasadeendring som ikke fører til endring av bygningens karakter, og at fasaden tilbakeføres til tidligere dokumentert utførelse. Hvert enkelt tilfelle må vurderes individuelt. Er du i tvil, ta kontakt med kommunen.
  • bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet. Dette kan for eksempel være en bruksendring fra bod til soverom.

Selvbygger      

Kommunen kan godkjenne deg som selvbygger av egen enebolig eller fritidsbolig også på søknadspliktige byggearbeider. Det forutsetter at du kan sannsynliggjøre at du har tilstrekkelig kompetanse og at arbeidet vil bli utført etter regelverket. Det er du som selvbygger som har ansvar for at lovverket blir fulgt.

Du kan for eksempel sannsynliggjøre din kompetanse ved å vise til vitnemål/fagbrev/kursbevis, vise foto av byggearbeider du har deltatt i eller lignende. Du kan også vise til at du kan hente inn kompetanse på områder du selv ikke behersker. Mer informasjon om krav til selvbygger finner du i byggesaksforskriften (SAK 10).

Dette må du ta hensyn til når du skal gjøre byggearbeider på boligen din:            

1. Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?    

Ofte vil det være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva som kan bygges. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Det kan derfor være lurt å avklare dette tidlig i planleggingsfasen. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser henter du i kommunens hjemmesider. Dersom du planlegger å bygge i strid med det som følger av arealplanene, må du søke om dispensasjon.

2. Avstand til offentlig veg         

Reguleringsplanen kan vise en byggegrense mot offentlig vei. Der dette ikke er vist, er det vegloven som bestemmer avstanden. Fv710 har byggegrense 50 meter, øvrige fylkesveier 20 meter og kommunale veger 15 meter.

Hvis tiltaket strider mot vegloven, må du søke om tillatelse etter vegloven. For riks- og fylkesveier må tillatelse innhentes fra Statens vegvesen. For kommunale veier må søknad sendes byggesakskontoret.

3. Avstand til nabogrense           

Boligen skal ha en avstand til nabogrense som minst svarer til boligens halve høyde og ikke under 4 meter. Unntaket er hvis det er bestemt noe annet i arealplanen. Kommunen kan også godkjenne en plassering nærmere nabogrense hvis det foreligger skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen.

I tillegg stilles det krav til avstand mellom byggverk for å forhindre brannspredning.

4. Tilknytning til infrastruktur        

Ved oppføring av bolig må du sørge for at eiendommen er tilkoblet vannforsyning og avløp. Eiendommen må også ha sikret lovlig atkomst til vei.

Dette må du avklare med eier av vann- og avløpsledninger (normalt kommunen) og eventuelle andre grunneiere som blir berørt.

5. Tekniske krav       

Ut over det som er nevnt ovenfor så er det en rekke tekniske krav som må være oppfylt. Dette er bl.a. sikkerhet mot naturpåkjenninger, uteareal og plassering, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning og bygningsdeler, miljø og helse, energi og installasjoner og anlegg. For en fullstendig oversikt over tekniske krav vises det til byggteknisk forskrift TEK 10.

Fant du det du lette etter?