Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tidsfrister - gjelder fra og med 1.7.2015

Tidsfristene avhenger av flere forhold, blant annet om søknaden krever dispensasjon, om det er kommet inn nabomerknader og om det må innhentes uttalelse fra andre myndigheter. Følgene hvis byggesakskontoret ikke overholder fristen varierer i de ulike sakene.

Byggesakskontoret har mulighet til å forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller krever tillatelsen eller samtykke fra andre myndigheter.

Hvis dette skulle bli aktuelt i din sak skal du orienteres om lengre saksbehandlingstid før den opprinnelige fristen går ut.

Beregning av tidsfrist       

Saksbehandlingstida begynner normalt å løpe når søknaden er mottatt. Dersom søknaden ikke er komplett, vil fristen bli forlenget. Forlengelsen avhenger av om søknaden inneholder grunnleggende mangler eller kun mindre feil og mangler.

Ved grunnleggende mangler beregnes saksbehandlingsfristen fra når søknaden er fullstendig. En grunnleggende mangel er en nødvendig opplysning som kommunen trenger for å kunne ta stilling til søknaden. En oppramsing av nødvendige opplysninger finnes i saksbehandlingsforskriftens (SAK) § 5-4.

Ved mindre feil eller mangler starter fristen når kommunen mottar søknaden. En mindre feil/mangel må rettes før byggesakskontoret kan behandle søknaden. Tiden søker bruker til å komplettere søknaden trekkes fra saksbehandlingstida.

Klagesaker      

For klagesaker starter saksbehandlingsfristen når klagen er mottatt kommunen. Der klagen sendes kommunen etter klagefristens utløp kan kommunen likevel ta klagen til behandling.

Tidsfrister i saksbehandlingen:

 • Rammesøknad (totrinnssøknad): 12 uker

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25 % pr. påbegynt uke.

 • Igangsettingstillatelse (i tråd med gitt rammetillatelse): 3 uker

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen regnes tillatelsen som gitt, forutsatt at det ellers er i samsvar med lov og forskrifter.

 • Ettrinns søknad: 3 uker

Kommunen skal behandle søknaden innen 3 uker. Fristen forlenges til 12 uker dersom:

 1. Søknaden krever dispensasjon fra reguleringsplan eller/og plan- og bygningsloven med underliggende regelverk.
 2. Det er kommet inn nabomerknader. Dette gjelder ikke for byggesaker uten ansvarsretter.
 3. Det kreves ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen regnes tillatelsen som gitt, forutsatt at det ellers er i samsvar med lov og forskrifter. Dette gjelder ikke søknader med nabomerknader hvor byggherre selv står ansvarlig.

 • Søknad om tiltak uten ansvarsrett: 3 uker

Dette gjelder også dersom det er kommet inn nabomerknader på tiltaket.

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25 % pr. påbegynt uke. Hvis det er nabomerknader på tiltaket kan man ikke regne tillatelse som gitt dersom kommunen ikke overholder fristen.

 • Ettrinns søknad: 12 uker

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25 % pr. påbegynt uke.

 • Endring av gitt tillatelse

Tidsfristene for endring av tillatelse vil variere etter tillatelsen som skal endres. Dersom du skal endre en rammetillatelse er fristen 12 uker. Ønsker du å endre en ettrinns søknad med 3 ukers frist, er fristen 3 uker, osv. Det samme gjelder følgene dersom Byggesakskontoret ikke overholder fristen.

 • Ferdigattest: 3 uker

Byggesakskontoret må ha mottatt nødvendig dokumentasjon.

I søknader hvor byggherre selv står ansvarlig er dette normalt kun melding om ferdigstilt arbeid

I søknader med ansvarlige foretak skal det alltid sendes inn oppdatert gjennomføringsplan. I slike saker kan det i tillegg være nødvendig å dokumentere for eksempel at rekkefølgebestemmelser er oppfylt, at evt. vilkår i tillatelsen er oppfylt, og at avfall er håndtert forskriftsmessig.

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen, kan bygget tas i bruk.

 • Midlertidig brukstillatelse: 3 uker

Byggesakskontoret må også her ha mottatt nødvendig dokumentasjon. Bygget kan ikke tas i bruk dersom Byggesakskontoret ikke overholder fristen.

 • Forhåndskonferanse: 2 uker

Tilstrekkelige opplysninger må være mottatt.

 • Klagesak: 12 uker

Fristen er 6 uker dersom det er fattet vedtak om at arbeidet ikke kan igangsettes, jf. forvaltningsloven § 42, utsatt iverksetting.

 • Dispensasjon: 12 uker

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25 % pr. påbegynt uke. 

Bortfall av tillatelse      

Er et tiltak ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i mer enn 2 år. Disse fristene er absolutte. Søknad om igangsetting bør sendes inn senest ca 4 uker før rammetillatelsen utgår. Arbeidene må være fysisk igangsatt innen fristen.

Fant du det du lette etter?