Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tverrfaglig, tidsavgrenset tilbud som foregår i ditt eget hjem. Det tverrfaglige teamet består gjerne av; ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjelpepleier.

I samarbeid med deg vil teamet tilby rehabilitering i hjemmet ditt, med vekt på hva som er viktig for deg å mestre i egen hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Hverdagsrehabilitering kan tilbys deg som;

  • Ønsker å være aktiv og bo i eget hjem.
  • Nylig har opplevd skade, sykdom eller annen svekkelse.
  • Har rehabiliteringspotensiale og er motivert for å mestre egen hverdag.
  • Har behov for tverrfaglige tjenester og er motivert for egeninnsats for å klare deg selv i størst mulig grad i dagliglivet

Hva innebærer tjenesten? 

Når kartleggingen er gjennomført og hverdagsrehabilitering blir innvilget, startes det opp med trening/oppfølging i hjemmet inntil 3-5 ganger per uke i en avtalt og tidsavgrenset periode.

Din egen motivasjon for å øke mestringsevne og selvstendighet er avgjørende i hverdagsrehabiliteringen. Intensjonen er derfor å jobbe mot dine egne mål. Målene og målsettingen settes i samarbeid med deg knyttet til hva som er viktig for deg i din aktuelle livssituasjon. Fokuset er å øke mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i dagliglivets aktiviteter.

Hvordan søker du?

Alle kommunale instanser (for eksempel hjemmetjenesten, eller fastlege) og spesialisthelsetjenesten kan henvise til hverdagsrehabilitering. Teamet gjennomfører en kartlegging for å vurdere om du oppfyller kriteriene.

Du kan også søke selv. Det gjøres ved å søke på kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi.

Søk her - HelsaMi

Hva koster tjenesten? 

Tjenesten er gratis.