Voksenopplæring

Har du behov for opplæring i hele fag eller kanskje bare i noen grunnleggende ferdigheter? Voksenopplæring er gratis og skal tilpasses ditt behov. Du kan delta for å få yrkeskompetanse eller for å skaffe deg et grunnlag for videre utdanning.

Voksenopplæringen er en del av Kvalifiseringsenheten som har undervisningsrom i øvre internat i Bjugn. Enheten har tilbud innen grunnskole for voksne, introduksjonsprogrammet, opplæring i norsk og samfunnsfag og spesialundervisning for voksne elever med rettigheter til dette.

Grunnskole for voksne

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått fullverdig grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som ikke har fått fullverdig grunnskole der de vokste opp, trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade eller de som trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb har rett til grunnskole for voksne. Retten gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring.

For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne:

 

Søk på grunnskole for voksne

Spesialundervisning for voksne

Voksne i grunnskoleopplæring kan ha rett på spesialundervisning ut fra to kriterier:

  1. At den voksne eleven, ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen i voksenopplæringen.
  2. At den voksne eleven, har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Det kan være aktuelt, dersom eleven etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

Begge kriteriene for å motta spesialundervisning krever at PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering, og at kommunen fatter et enkeltvedtak.

Voksenopplæring for innvandrere

Innvandrere som har lovlig opphold som er over 18 år, som ikke har fullført grunnskolen og har behov for opplæring, har rett på grunnskoleopplæring for voksne

Målet med opplæringen som gis er at innvandrere tidlig skal integreres i det norske samfunnet og bli økonomisk selvstendige. Opplæringen skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet.

Opplæringen foregår i klasserommene våre og det er lærerne på enheten som har ansvar for gjennomføring av denne. For personer som deltar i introduksjonsprogrammet, skal opplæring i norsk og samfunnskunnskap være en del av programmet. Alder og type oppholdstillatelse avgjør om den enkelte er i målgruppen får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målgruppen er 18 til 67 år, og det er alderen på det tidspunkt for innvilgelse av oppholdstillatelse som avgjør om den enkelte inngår i målgruppen.

Les mer om opplæring i norsk og samfunnskunnskap og hvordan man søker på dette her:

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Lån og stipend

Voksne i grunnskole kan ha rett til stipend og lån fra lånekassen. Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad, kan ha rett til flyktningstipend.

Les mer på lånekassen sine sider:
lån og stipend for flyktninger - lånekassen

Ønsker du å melde deg på prøvene?

For å ta de ulike prøvene er du nødt til å melde deg opp med et påmeldingskjema under påmeldingsperiodene. Dette skjemaet vil bli lagt ut her når påmeldingsperioden er aktiv. Se datoer for prøver og påmelding under. 

Søk på norskprøve / samfunnskunnskapsprøve / statsborgerprøve


Datoer for norskprøve, samfunnskunnskap- og statsborgerprøve og påmeldingsperiodene 2023 - 2024 

Hvordan betale for prøven? 

Faktura sendes til deg i etter du har tatt prøven.