Opprydding i spredt avløp

God kontroll av avløp sikrer godt drikkevann og god vannkvalitet, slik at vi unngår unødvendig forurensning og spredning av sykdom.

Hva er spredt avløp?

Alt utslipp av sanitært avløpsvann (omfatter både gråvann og svartvann/kloakk) fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett (med kommunalt renseanlegg), omtales som spredt avløp. Alle bygninger med innlagt vann må tilknyttes et anlegg for håndtering av sanitært avløpsvann, eventuelt anlegg for håndtering av gråvann dersom bygningen ikke har vannklosett.

Det er registrert ca. 2 800 private avløpsanlegg i Ørland kommune som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Svært mange av disse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp.

Hva innebærer opprydding i spredt avløp?

Opprydding i spredt avløp innebærer at Ørland kommune kartlegger og følger opp private avløpsanlegg for å undersøke om disse tilfredsstiller dagens rensekrav eller om det er behov for oppgradering. Dersom et avløpsanlegg ikke tilfredsstiller dagens rensekrav må anleggseier sette i verk tiltak for å sørge for at rensekravene tilfredsstilles og at forurensningen fra anlegget blir så liten som mulig.

Bakgrunnen for arbeidet med opprydding i spredt avløp er EUs vannrammedirektiv, som har et mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Kommunen er gjennom nasjonale føringer pålagt å følge opp dette. Som forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg etter kapittel 12 i forurensningsforskriften har kommunen plikt til å håndheve regelverket som gjelder slike avløpsanlegg, samt forebygge og gjøre tiltak mot forurensning fra dem. Dette innebærer blant annet at kommunen må:

  • Ha oversikt over avløpsanleggene i kommunen, føre tilsyn med deres tilstand og ha kontroll på hvilke tillatelser som er gitt
  • Stille kompetansekrav til de som skal planlegge og bygge avløpsanlegg
  • Gi tillatelse til utslipp av avløpsvann etter kravene i lokal forskrift for spredt avløp.

Tiltaksplan for spredt avløp

I tillegg til å utarbeide den lokale forskriften for spredt avløp, har kommunene i Nordre Fosen vannområde sammen utarbeidet en tiltaksplan for arbeidet med opprydding i spredt avløp (PDF, 3 MB). Denne ble vedtatt av Ørland kommunestyre i desember 2020. Tiltaksplanen legger føringer for hvordan kommunen skal ivareta sitt myndighetsansvar for eksisterende, private avløpsanlegg, og begrense forurensning fra disse. Planen beskriver videre hvordan arbeidet med tilsyn og opprydding i spredt avløp skal foregå, og hvordan kommunene skal sikre en åpen, informativ og ryddig prosess.

I forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplanen ble det også utarbeidet et tiltakssonekart for kommunene, dette angir de ulike områdenes prioritet når det kommer til opprydding i spredt avløp. Tiltaksplanen skisserer en fremdriftsplan for oppryddingen som knyttes til dette tiltakssonekartet. Prosjektperioden for opprydding i de ulike sonene er som følger:

  • Tiltakssone 1 (rød sone): 2021-2024
  • Tiltakssone 2 (gul sone): 2024-2027
  • Tiltakssone 3 (grønn sone): 2028-2030

Se tiltakssonekartet i kommunens kartløsning

Kart som viser tiltakssonene - Klikk for stort bildeKart som viser tiltakssonene i Ørland kommune