Kommunal barnehagemyndighet

Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet gi veiledning og sørge for at alle barnehagene, både kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager, gjennomføre tilsyn og andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet, adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet   jf. barnehageloven §11.

I Ørland kommune er kommunal barnehagemyndighet Anne Murvold Risvik.

Hvor kan jeg sende en klage eller bekymringsmelding på en barnehage i Ørland kommune?

1. Ta kontakt med barnehagens ledelse

Hvis du ønsker å klage, eller sende en bekymring på en barnehages pedagogiske eller trivselsmessige tilbud, bør du først ta kontakt med styrer i barnehagen, slik at barnehagen gis en mulighet til å gi tilsvar på det som påklages. Slike forhold reguleres av barnehageloven og dens forskrifter.

2. Klage til barnehageeier

Hvis du ikke opplever å bli hørt når du tar kontakt med enhetsleder/styrer, må du ta kontakt med barnehageeier. Kontaktinformasjon om barnehageeier skal finnes på hjemmesiden til den enkelte barnehage.

3. Klage, eller sende bekymring til kommunal barnehagemyndighet

Hvis du opplever å ikke bli møtt på din klage eller bekymring, hverken fra enhetsleder/styrer eller barnehageeier, kan du sende en skriftlig klage til kommunal barnehagemyndighet, på e-post, eller i brev til Ørland kommune (Ørland kommune, Postboks 43, 7159 Bjugn).

Vi anbefaler ikke at sensitiv informasjon og annen informasjon om personlige forhold sendes i e-post. Skriftlige henvendelser til Ørland kommune blir automatisk registrert i det kommunale saksarkivsystemet og kan bli publisert offentlig på postlisten til Ørland kommune.