Innsyn og offentlighet

Ørland kommune praktiserer meroffentlighetsprinsippet og ser det som svært viktig å kunne gi god informasjon om kommunen sitt arbeid og på den måten kunne bedre kunnskapen om hva kommunen driver med.

Åpenhetsprisen 2023 Terje Lien/ KS

Innsyn er en grunnleggende demokratisk rettighet, og en av de viktigste grunnsteinene for demokratiet. Innsynsretten har som har som mål å sikre kontroll med forvaltningens saksbehandling og politiske vedtak, bruk av offentlige midler, og dokumentasjon av den enkelte innbyggers rettigheter.

Generelt innsyn etter offentlighetsloven

Offentleglova sikrer offentlig innsyn i forvaltningens saksdokument. En hver kan søke innsyn etter offentleglova, også anonymt. Du trenger ikke en begrunnelse for å søke innsyn, og vi er pålagt å behandle alle likt, uansett om den som ber om innsyn er journalist eller anonym. 

Alle saksdokumenter er i utgangspunktet offentlige. Vi kan imidlertid ikke gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger.

Noen type opplysninger kan i tillegg unntas i henhold til unntaksparagrafer i lovverket, men vi har som praksis å være restriktive med bruken av disse unntaksparagrafene. Selv om et dokument inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsplikt eller av andre årsaker må skjermes, vil vi som oftest gi innsyn i resten av dokumentet, igjennom praktisering av meroffentlighet / merinnsyn. 

Vi anbefaler Sivilombudets innsynsguide dersom du ønsker informasjon om hvordan innsynssaker etter offentleglova saksbehandles, og hvordan du kan søke innsyn. Pressens offentlighetsutvalg har også publisert en god samling ressurser som viser hvordan du kan søke innsyn i ulike typer opplysninger.

Slik søker du innsyn

Ørland kommune publiserer møtedokumenter og offentlig journal som fulltekstdokumenter. Dette innebærer at du i de fleste tilfeller ikke trenger søke innsyn - dokumentene ligger lett tilgjengelig på internett. Post som kommer inn til kommunen og interne notater publiseres som oftest dagen etter at de er registrert i vårt arkivsystem. Av hensyn til de som mottar brev fra kommunen, venter vi to dager før vi publiserer opplysninger om utgående brev.

Se offentlig journal fra og med 1. juni 2021

Se møtedokumenter fra utvalgene (politiske møter) fra og med 17. juni 2021

Se kontrollutvalgets møtedokumenter (Konsek)

Dersom du finner et dokument unntatt offentlighet på postlisten som du ønsker innsyn i, kan du søke direkte fra postlisten. Dersom du ønsker innsyn i opplysninger som ikke ligger på postlisten, kan du bruke følgende skjema

Søk om innsyn (skjema)

Opplysninger som ikke publiseres på postlisten

Enkelte typer opplysninger blir ikke publisert på kommunens postliste. Dette er opplysninger skapt i ulike fagsystemer som per i dag ikke kan teknisk integreres med vår postliste, eller som av hensyn til personvern eller rettsregler ikke kan publiseres på internett.

Dette vil nesten utelukkende være opplysninger knyttet til enkeltpersoner eller eiendommer, som eksempel elevmapper fra grunnskolen, pasientjournaler, vannmåleravlesninger eller kommunale avgifter. Vi publiserer heller ikke opplysninger fra kommunens regnskapssystem. 

Selv om opplysningene ikke er publisert på postlisten, kan du likevel be om innsyn i alle kommunens saksdokumenter. 

Når kan du forvente svar?

Innsynskrav i følge offentlighetsloven vil som regel være besvart innen 1-3 arbeidsdager. Dersom det tar lenger tid enn 3 dager å behandle innsynskravet, vil vi gi deg beskjed om når vi regner med å kunne innfri kravet. 

Alle innsynskrav etter offentlighetsloven publiseres på kommunens postliste og er søkbare. 

Se alle innsynskrav på postlisten

Partsinnsyn etter forvaltningsloven

Forvaltningsloven gir partene i en sak adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Som part i en sak, kan du gis tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Typiske opplysninger du kan søke innsyn i via forvaltningsloven er: 

  • Dokumentasjon fra skole og barnehage
  • Utvidete søkerlister fra stillinger du har søkt på, samt enkelte opplysninger / vurderinger om deg som kandidat
  • Personalmappe fra tilsettingsforhold
  • Opplysninger unntatt offentlighet i for eksempel byggesaker
  • Dokumentasjon knyttet til kommunale avgifter, gebyr og lignende.

Dersom du ønsker innsyn i "egen mappe" eller andre sensitive opplysninger ønsker vi at du søker via skjemaet lenket under. Du kan også søke om innsyn via et papirbrev. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon.

Opplys om hvilke typer opplysninger du ønsker, årstall/tidsrom og andre opplysninger som kan være nyttige når vi skal søke frem opplysningene. Dersom du legger ved et telefonnummer vi kan nå deg på, vil vi ta kontakt dersom vi trenger andre opplysninger. 

Søk om innsyn i egne eller andres opplysninger (skjema)

Fullmakt / legitimasjon

Dersom du har Digipost eller e-boks (sikker digital postkasse) kan vi sende de fleste opplysningene direkte til din digitale postkasse. Du vil da bruke BankID eller lignende digital identifikasjon for å identifisere deg ved åpning av brevet.  Se mer informasjon om sikker digital postkasse (SDP) på norge.no.

Dersom du har reservert deg mot bruk av sikker digital postkasse, ber vi deg legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Vi vil da sende dokumentene som registrert postsending (rekommandert brev) til din registrerte postadresse.

Dersom du søker på vegne av andre vil vi be deg sende inn et fullmaktskjema. Vi vil ta kontakt dersom dette er aktuelt. 

Innsyn i pasientjournal 

Du har rett til innsyn i din egen pasientjournal. I enkelte tilfeller kan din nærmeste pårørende også gis innsyn Informasjon om dette finnes på Helsenorge

Innsyn i pasientjournaler håndteres av Helseplattformen på vegne av kommunen. Du kan søke om innsyn via HelsaMi, eller bruke papirskjema.

HelsaMi Papirskjema for innsyn (PDF)

Eksterne lenker

Arkivloven

Forvaltningsloven

Offentleglova

Sivilombudets innsynguide