Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Kommunen vil sammen med deg finne ut hva de kan tilby deg av nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt andre tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Hvem kan få stønad? 

Ordningen omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen.

For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Denne vurderingen skal skje i samarbeid med deg som omsorgsyter og eventuelt omsorgsmottaker.

Hvordan søker du?

Hvis du har behov for omsorgsstønad, kan du søke til kommunen om det. Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke til sin kommune om omsorgsstønad. 

Du kan søke på kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi.

Søk her - Helsami 

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak), enten du får innvilget omsorgsstønad eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes.

Klageadgang

Hvis du mener at kommunen ikke gir deg den hjelpen du har behov for, kan du klage.

Du sender klagen din til kommunen. Kommunen mottar klagen din og skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke endrer beslutningen sin, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren fatter så endelig beslutning om hvilken hjelp du skal tilbys fra kommunen.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Du kan selv ta kontakt med pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter.

pasient- og brukerombud - Helsenorge

Lover og forskrifter:

Lov om pasient- og brukerrettigheter - Lovdata

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. - Lovdata

Trenger du hjelp? - Pasient- og brukerombudet

Forvaltningsloven - Regjeringen

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting - Lovdata