Tilskuddsordninger i landbruket

Her finner du en oversikt over hvilke tilskudds- og erstatningsordninger som finnes for deg som jobber i landbruket. Ved spørsmål kontakt landbrukskontoret. 

Produksjonstilskudd

Avløsertilskudd

Dreneringstilskudd

Regionalt miljøtilskudd

SMIL-tilskudd

Produksjonstilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

Søk produksjonstilskudd

Avløsertilskudd

Tilskudd for avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er ei refusjonsordning som skal legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ut ferie og få ordna fritid gjennom å finansiere arbeidskraft som blir leid inn. Du finner mer informasjon om det på Landbruksdirektoratets hjemmeside, her finner du også søknadsskjema. 

Avløsertilskudd ferie og fritid

Hvis du blir sykmeldt eller føder et barn kan du søke om tilskudd til avløsing. Søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet ved å trykke på knappen under. 

Avløsertilskudd ved sykdom og fødsel

Dreneringstilskudd

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. Du finner mer informasjon om dreneringstilskudd på Landbruksdirektoratets sine hjemmesider.

Søk om dreneringstilskudd

Regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøtilskudd skal fremme særskilte miljømål i landbruket. Som for eksempel å redusere forurensing fra vann til luft, ivareta kulturlandskap og kulturminner, legge til rette for friluftsliv og ivareta biologisk mangfold. 

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Fullstendig forskrift og retningslinjer blir lagt ut på nettsidene til Statsforvalteren i Trøndelag hver vår slik at brukerne skal ha mulighet til å planlegge miljøtiltak som gir rett til tilskudd i god tid før våronna starter. Her legges det også ut lenke til elektronisk søknad. Forskrift og retningslinjer kan også fås på landbrukskontoret. 

Veileder regionale miljøtilskudd

Ved spørsmål kontakt landbruksavdelingen. 

SMIL-tilskudd

SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket". Tilskuddene går til tiltak ut over det som forventes eller kreves ved vanlig landbruksdrift. Ørland kommune får tildelt en ramme til SMIL-tiltak i februar hvert år. Søknadene behandles i prioritert rekkefølge og vedtak fattes etter lokale prioriteringer og bestemmelser.

Det er to frister for innsending

  • 1. mai: for søknader som kan forvente svar før sommerferien
  • 15. august: siste frist for årets søknader

Søk om SMIL-tilskudd

Les mer om SMIL-ordningen - Landbruksdirektoratet