Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt av salg av tømmer og biobrensel. Ordningen skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer. 

Hva kan jeg bruke skogfond til?

  • skogkulturtiltak, som panting og ungskogpleie
  • nybygging og ombygging av skogsbilveier og velteplasser
  • miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • skogbruksplanlegging
  • bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse
  • forsikring av skog
  • kurs og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Får jeg skattefordel av skogfondet?

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet. 85 % av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel. 

Søk om utbetaling fra skogfond

For å få utbetaling/refusjon fra skogfond må du sende inn en søknad til kommunen. Søknadene kan du finne på Landbruksdirektoratet. Der finner du også god veiledning på hva som skal være med og hvordan du søker. 

Søke om refusjonskrav for utbetaling fra skogfond - Landbruksdirektoratet

Du kan sende søknaden per e-post eller post. klikk på linken under for mer detaljer. 
Kontaktinformasjon til Ørland kommune.