Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. 

Kriterier for grensejustering

  • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500m2. 
  • Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen (80 prosent av eiendommen må ligge i "ro"). 
  • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G). 
  • Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (for eksempel vei og bolig) krever avklaring mor annet lovverk. 

Slik søker du

Grensejusteringer krever ikke søknad eller tillatelse etter plan- og bygningsloven, men du må fylle ut skjemaet Rekvisisjon av oppmåling. 

Skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning

Dokumentasjon til søknaden

  • Situasjonskart som viser eksisterende grenser og ny/ønsket grense. 

Hvor sendes søknaden? 

Vi anbefaler å sende søknaden med vedlegg til Ørland kommune via eDialog (sikker sending), men du kan også sende per e-post eller vanlig post. 

Send søknad - eDialog

Kontaktinformasjon til Ørland kommune

Hva skjer videre

Kommunen vil vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Blir søknaden godkjent vil partene bli kalt inn til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og merkes i marka.