Slik styres Ørland kommune

Oversikt over politiske utvalg

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Ørland kommune og består av 31 folkevalgte politikere som og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg. I prinsippet har kommunestyret myndighet til å avgjøre hvilke oppgaver kommunen skal ivareta, så sant disse oppgavene ikke gjennom norsk lov er tillagt andre offentlige myndigheter.

Kommunestyrets medlemmer med møteplan og dokumenter. 

Se kommunestyremøtene direkte og i opptak.

 

Formannskapet

Formannskapet er nest øverste myndighet. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Formannskapet er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Ifølge kommuneloven skal formannskapet behandle økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse saker legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak.

Sammensetningen av formannskapet er proporsjonal i forhold til den styrke de ulike partiene har i kommunestyret.

Formannskapet består av 7 medlemmer, valgt etter reglene i valgloven og kommuneloven. Formannskapets medlemmer er i tillegg valgt til:

I tillegg kommer følgende arbeids- og ansvarsområder

  • Næringsarbeid
  • NAV
  • Ørland kirkelige fellesråd
  • Folkehelse og frivillighet
  • Eiendomsforvaltning
  • Eierstyring
  • Arbeide med overordnet næringsutvikling, investering, boligprogram (boligsosial plan) og utbyggingsavtaler.
  • Husbankens virkemidler (boligstøtte og etableringslån)

Formannskapets Medlemmer med møteplan og dokumenter.

 

Råd og utvalg

Her er oversikten over alle politiske råd og utvalg med medlemmer, møteplan og dokumenter.

Utvalg for helse og familie

Utvalg for oppvekst og utdanning

Landbruksnemnd

Planutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget

Utvalg for Industri og Næring

Eldrerådet

Ungdomsrådet

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Kontrollutvalgets medlemmer og dokumenter.

Kontrollutvalgets møteplan.

 

Klageutvalget

Klageutvalget er kommunens klagenemd. Utvalget har 6 faste medlemmer som behandler klager på enkeltvedtak fattet av kommunen. Klageutvalget er klagenemd i tilfeller hvor Fylkesmannen eller andre ikke skal behandle klagen.

Finn ut mer om klageutvalgets oppgaver, medlemmer, møteplan og dokumenter.