Nedgravde oljetanker

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom, er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Har du oljelekkasje?

Akutt forurensning ved oljelekkasje skal meldes til Fosen brann- og redningstjeneste IKS på telefon 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig oljesøl. De sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Ring 110 ved lekkasje

Finn ut mer på nettsidene til Fosen brann- og redningstjeneste IKS

En lekkasje kan skade blant annet bygninger, grunn, vann og vassdrag. Eier av oljetanken er ansvarlig ved en eventuell lekkasje. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma så snart som mulig for faglig hjelp, støtte og veiledning.  

Tanken min er tatt ut av bruk - må jeg fjerne den?

En nedgravd oljetank som er tatt ut av bruk skal fjernes, fordi den utgjør en forurensningsfare. En tank bør anses som tatt ut av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på tre år eller mer. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

Hva skal gjøres når du fjerner tanken?

Generelt anbefaler vi at alle oljetanker, uavhengig av alder og om de er nedgravde eller ikke, tømmes og renses snarest mulig etter at de tas ut av bruk, for å hindre lekkasje. Også innendørstanker korroderer fra innsiden, på grunn av kondensvann som samles på bunnen av tanken gjennom flere års bruk. Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom.

Søke om å la tanken ligge

I enkelte tilfeller kan du likevel søke til kommunen om å få la tanken ligge. Søknadsplikten omfatter tanker med et volum større enn 3 200 liter.Tanken må da tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse.

Dispensasjon kan gis hvis tanken er uforholdsmessig vanskelig å fjerne, for eksempel hvis den ligger under bærende konstruksjon, er svært vanskelig å komme til med gravemaskin, eller hvis fjerning vil forårsake skader på grunnmur og lignende. 

Søknadskjema for tillatelse til å la tanken ligge (PDF, 170 kB)

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes til Ørland kommune. Du kan sende via post, e-post eller eDialog. Se kontaktinformasjon her: Kontaktinformasjon til Ørland kommune

Det er bedre å fjerne tanken fordi: 

  • Fjerning av den nedgravde tanken er den sikreste måten å avdekke oljeforurensning under tanken og unngå faren for fremtidig forurensning fra tanken.

  • En gjenfylt tank vil være vanskeligere å håndtere ved fremtidige gravearbeid på eiendommen.

  • Det er eier av tanken som har plikt til å unngå forurensning etter forurensningsloven § 7. Får du dispensasjon fra kommunen, vil du fortsatt være ansvarlig hvis det oppdages lekkasje.

 Forurensningsloven § 7 - Lovdata

Har du fått dispensasjon? 

Hvis du får dispensasjon, så anbefaler vi at tanken trykktestes og/eller inspiseres innvendig for å kontrollere om den er lekk. Deretter skal tanken tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse som grus, pukk eller lignende. Tanken må ikke fylles med væske, da denne kan lekke ut. Tanken, massene og eventuelle installasjoner over tanken vil da kunne kollapse.

Meldeplikt for nedgravde oljetanker

Hvis du skal grave ned ny oljetank, har en uregistrert oljetank nedgravd eller skal fjerne en oljetank skal du melde fra til kommunen om dette. 

Hvordan melde inn? 

Fyll ut meldeskjemaet under og send til Ørland kommune via post, e-post eller eDialog. Du finner adressene og link til eDialog her: Kontaktinformasjon til Ørland kommune

Meldeskjema - Registrering av fjerning og nedgraving av oljetank (PDF, 188 kB)