Kommunale avgifter

Som eier av bolig/fritids- og/eller næringseiendom i Ørland kommune skal du betale kommunale eiendomsavgifter. Disse avgiftene består av vann- og avløpsgebyr, feiegebyr og eiendomsskatt (for enkeltgrupper). Det er to ulike måter å beregne disse gebyrene på. Forbruket kan måles med vannmåler, eller det blir beregnet ut i fra arealet på bygget. 

 

Grunnlag for beregning av kommunale avgifter oversendes Fosen Regnskap som sender ut faktura til eiendommer i Ørland kommune.

Prisen for vann og avløpstjenesten settes årlig av kommunestyret i Ørland. Disse fastsettes ut fra Ørland kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til å dekke kommunens kostnader knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. 

Kostnadsoversikt finner du i vår prisliste (PDF, 2 MB)


Eierskifte 

De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom.

Ved salg av eiendom vil selger ikke motta en sluttavregning. Kjøper av en eiendom vil overta et eventuelt restbeløp. Kjøper og selger må derfor gjøre opp de kommunale eiendomsgebyrene seg i mellom.

Hvis du skal selge eller kjøpe bolig med vannmåler, ta kontakt med Ørland kommune for tips om avregning av målerstanden. Pass på at vannmålerstanden blir nedtegnet i overtagelsesprotokollen.


Når faktureres de kommunale avgiftene? 

Pr i dag sendes det ut faktura 4 ganger per år med følgende betalingsfrister:

 1. termin           -          20. mars
 2. termin           -          20. mai
 3. termin           -          20. august
 4. termin           -          20. november


Hvordan kan jeg betale? 

Du kan motta og betale fakturaen på ulike måter:

 • eFaktura  
 • AvtaleGiro (avtales mellom kunden og banken) 
 • EHF - (Elektronisk handelsformat)
 • E-postfaktura
   

De fleste betalingsalternativene er avtaler mellom deg og banken din. Har du spørsmål om opprettelse, endring og avslutting av betalingsavtaler, må du derfor kontakte banken.


Kan jeg dele opp eller utsette betalinga? 

Hvis du ønsker å dele opp fakturabeløpet ta kontakt med Ørland kommune, tlf. 72514000.


Purring og inkassovarsel 

Fosen Inkasso står for innkreving av kommunale eiendomsavgifter, og har ansvar for hele purre-prosessen.

Hvis du har fått en purring og ønsker å få en ny betalingsfrist, ta kontakt med Fosen Inkasso, tlf. 417 02 440.


Har du vannmåler? 

Når det er tid for avlesning av vannmåler vil du få beskjed på SMS.

I månedsskiftet november/desember vil det gå ut en SMS til huseier om å lese av vannmåleren.

Slik gjør du

 • Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med sifrene bak komma (røde tall) på måleren. Normalt vil vannmålerstanden bestå av 3-6 siffer.
 • Svar på SMS-en du fikk med tallene som sto på vannmåleren. Du skal kun sende tallene som står før komma.


Hvordan får jeg installert vannmåler? 

Du sørger selv for bestilling av installasjon av måleren. Ta kontakt med en rørlegger for å få utført dette. Rørlegger skal melde inn til kommunen når måler er installert.


Lekkasje koster mye 

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet.

Vannforbruk gjennom måler, som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.


Tips til egenkontroll av vannmåler 

Huseier kan kontrollere tilnærmet nøyaktighet på måleren selv på følgende måte:

Mål opp nøyaktig 10 liter i en bøtte og merk av vannstanden med en strek. Steng av alt vannforbruk i huset. Sjekk at kontrollhjulet i måleren står helt stille, ellers er det lekkasje. Les av de viserne på måleren som viser desiliter og liter og noter tallene. Fyll opp bøtta til 10-litersmerket og les av viserne på nytt og noter registrert forbruk. Dersom registrert forbruk er minst 15 prosent større enn den oppfylte mengde (11,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), bør det meldes fra til oss dersom måleren er kommunal.


Hvor kan jeg henvende meg om jeg har spørsmål? 

Ta kontakt med oss på telefon 72 51 40 00 eller e-post: postmottak@orland.kommune.no eller  komm.avg@orland.kommune.no


Renovasjon/slamtømming 

Vi viser til Fosen Renovasjon, tlf. 73 85 85 90 eller www.fosenrenovasjon.no