Familiehelse

Avdelingen Familie og forebygging – psykisk helse og rus er organisert under familiehelse sammen med legetjenesten, helsestasjonen og fysio-/ergoterapitjenesten.  Avdelingen består av rustjenesten, psykisk helsearbeid, eldrelos, barne- og ungdomsloser og foreldreveiledning. 

Familie og forebygging jobber etter systemisk grunnforståelse.  Her finner du sosionomer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, ergoterapeut, barnevernspedagoger og familieterapeuter.  Vi tilbyr tjenester til voksne som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. 

Vi gir også hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har utfordringer på ulike områder i livet, og vi har lostjeneste i skolesammenheng. Foreldreveiledning er også et tilbud i avdelingen Familie og forebygging.  Målet er å bistå familier som opplever utfordringer og problemutvikling på et tidlig tidspunkt.  Det kan være konflikter mellom foreldre eller mellom barn og foreldre, samspillsvansker, samlivsbrudd, utfordringer med grensesetting, atferdsvansker, fysisk/psykisk sykdom eller rusproblemer.

Du trenger ingen henvisning, og kan selv ta kontakt med tjenesten.  Du kan også be helsestasjon, oppvekst, lege, NAV eller andre hjelpe deg å komme i kontakt med oss.