Felles satsingsområder

Kommunedelplan oppvekst og utdanning (2023 – 2035) er et overordnet styringsdokument for oppvekstsektoren i Ørland kommune. Kommunedelplanen skal gi retning og fastsette satsingsområder som skal gis særlig prioritet fram til 2035.

Kommunedelplan oppvekst

Det utarbeides mål og strategier for hvert av satsingsområdene, Inkludering, læring og lærelyst, Det profesjonelle fellesskapet, Gode lederskap på alle nivå og Foreldre som ressurs. Mål og strategier skal danne grunnlag for kommunens mer detaljerte handlingsprogrammer og budsjetter de nærmeste årene.

 

Inkluderende praksis

Alle skolene i Ørland kommune samarbeider med Høgskolen i Innlandet om kompetanseutvikling. Satsingsområdet i perioden 2023-2028 er Inkluderende praksiser. Satsingen henger sammen med lovverk og nasjonale føringer som stadfester at alle barn og elever skal ha et inkluderende læringsmiljø.

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. (Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, kap. 3.1 Et inkluderende læringsmiljø.)

Målene for grunnopplæringen:

-          Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø

-          Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial

-          De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse

-          Alle lykkes i opplæringen og utdanningen