Første spadetak i jorda på Vipetangen

I dag markeres starten på det store prosjektet hvor nærmere tretti hus fra rød støysone skal flyttes og få nytt liv i et helt nytt byområde på Brekstad. Ordfører Hallgeir Grøntvedt tok det første spadetaket med el- gravemaskin. Reguleringsplanen er ferdig, og nå starter arbeidet med infrastrukturen, og allerede neste høst kan det tenkes at de første husene flyttes.

Et viktig signal

Når første spadetak i jorda skjer med en el- gravemaskin, er dette symbolsk og passende for et slikt prosjekt. Å ivareta og fortsette å bruke gamle bygg, og i prosessen tenke klima og miljø vil følge hovedprinsippet som ligger i kommuneplanens samfunnsdel: «Ørland 2034 er klimanøytral». Det sender et viktig signal, forteller kommunens miljørådgiver, Åsmund Skjerve Revhaug. I anbudsprosessen ble det blant annet lagt vekt på et kriterium om klimagassutslipp, som resulterte i at det var Tore Løkke som ble det naturlige valget av entreprenør. Det at det gjøres noe aktivt allerede nå for å nå klimamålene, sender et signal om hvordan tida framover blir.

Ordfører Hallgeir Grøntvedt tok i dag første spade i jorda på Vipetangen

Fra utfordring til mulighet

Den sivile konsekvensen av at staten vedtok å samle hele Norges kampflykraft på Ørland i 2012 trenger på samme måte et lesbart monument. ​- Daniel Johansen

 

Forsvarsbygg har som oppgave å bevare og vedlikeholde 26 bygninger som tidligere stod i rød sone – i all evighet. Løsningen ble da å flytte flere av de regionalt vernede byggene ut av rød støysone (hvor alternativet er rivning eller at husene ble stående tomme), og inn i gul sone, hvor man kan bo i husene og de fortsetter å bevares. Forsvarsbygg engasjerte Asplan Viak (2020-2021) til å utarbeide en reguleringsplan for Brekstadbukta småhusområde. De verneverdige husene i rød støysone flyttes, og kan bevares videre i en ny situasjon. Det gjelder i hovedsak våningshus/bolighus, noen stabbur og mindre uthus. Store uthus flyttes ikke, men kan inngå i en materialbank. Det blir et flott område, og planen er å kombinere de verneverdige byggene med nye bygg. Byggene er regulert til kafeer, butikker og bolighus. Vipetangen blir et gammelt bomiljø, og forhåpentligvis en perle på Ørlandet. De verneverdige byggene skal danne en rekke langs sjøen, på hver side av Parkallmenningen.
 

Illustrasjon av Vipetangen, gjort av Asplan Viak

 

Pionerprosjekt.

Dag Åknes, i entreprenørfirmaet Tore Løkke, forteller at de gleder seg og er spente på å komme i gang. Infrastruktur (vei, vann og avløp) er planlagt ferdig 1. juli, og deretter er det klart for at husene «flytter inn».
Framover vil det være økt anleggstrafikk i området Fjæraveien, og i perioder må vannet stenges. Men når det er sagt vil det bli mindre støy enn ved bruk av dieselstyrte gravemaskiner når til daglig to el-gravemaskiner vil arbeide med infrastrukturen til Vipetangen. I lunsjpausene får både arbeidsfolk og maskiner påfyll, da en ladehenger kjøres fram til el-gravemaskinene, slik at de lades opp i pausene. 

Det er første gang de prøver ut el-gravemaskinene, så det er dermed et pionerprosjekt for entreprenøren Tore Løkke. De er erfarne og har mange spennende prosjekter bak seg, over hele landet, men også lokalt da de har jobbet mye inne på Ørland Hovedflystasjon. I dagene fram til oppstart er det en del spørsmål om ladetid og utnyttelse av maskinene, men Åknes er trygg på at de lærer mens de holder på, og de gleder seg stort til å sette i gang på mandag.Innlegg i bylivkonferansen

Prosjektet ble omtalt i tre innlegg i Norske arkitekters landsforbunds bylivkonferanse forrige uke. Ombruk og ny bruk av bevaringsverdige bygg var tema, og Vipetangen ble lagt fram som eksempel. Bærekraft, bymiljø, levbarhet og kulturmiljø har blitt sentrale hensyn i by- og stedsutvikling. Daniel Johansen la fram et innlegg på konferansen om grønne rønner, der han utfordret deltakerne på hvorvidt landets utallige ødehus kan gå fra å være et distriktsproblem til å bli en ressurs for stedsutvikling i byer og tettsteder. Videre holdt Lene Kristin Nagelhus, arkitekt for Asplan Viak fram sitt innlegg, der hun fortalte om de ulike rollene arkitekter og planleggere tar i stedsutvikling i dag. 

Ørland kommune hadde også egne representanter, der Arne Martin Solli, (enhetsleder næring), Ina Mittet (plan- og byggesaksbehandler) og Thomas Engen (kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester) var til stede og fortalte om Vipetangenprosjektet, sett opp i mot ombruk og ny bruk av bevaringsverdige bygg. 


Det sku bo folk i husan. Husan e som folk. Folk treng hus, og hus treng folk i all si tid. – Ole H. Bremnes