Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Oldbukta - planID 50170148

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for Oldbukta ut til høring og offentlig ettersyn etter ny 1.gangsbehandling i planutvalget 16.04.2024, sak 24/025.

Kart over detaljregulering for Oldbukta - Klikk for stort bilde


Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Olden Oppdrettsanlegg AS, samt regulere nausttomter og eksisterende småbåtanlegg.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Ørland kommune pr. post, e-post til postmottak@orland.kommune.no, eller leveres i kommunens servicetorg innen 11.06.2024. Innspill merkes med planens navn og planid 50170148.

 

Vedlegg:

 1. Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Reguleringsplan for Oldbukta - planid 50170148
 2. Planbestemmelser
 3. Plankart
 4. Planbeskrivelse
 5. Situasjonsplan
 6. Saksframlegg - Plansak for offentlig ettersyn - datert 05.12.2022
 7. Innspill fra sektormyndigheter ved oppstart
 8. Innspill fra naboer ved oppstart
 9. Merknadsbehandling
 10. ROS-analyse
 11. Konsekvensutredning
 12. Rapport fra arkeologisk registrering
 13. Terrengsnitt
 14. Oppstartsmøtereferat 08.05.2019
 15. Geoteknisk prosjekteringsrapport
 16. Geoteknisk datarapport
 17. Geoteknisk vurdering av områdestabilitet