Kunngjøring - søknad om utfylling i sjø - Seterfjæra - Ørland kommune

Kommunen planlegger utfylling i sjø for å etablere kjøpesenter i Seterfjæra i Botngård. Største delen av området er allerede utfylt iht. tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren gitt i 2018.

Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn ved Ørland rådhus, Bjugn og hos Statsforvalteren i Trøndelag. Elektronisk utgave av søknaden er publisert på www.statsforvalteren.no/trondelag

Eventuelle merknader til søknaden oversendes Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller sftlpost@statsforvalteren.no innen 01.12.2023.