Trøndelag fylkeskommune inviterer til å søke om tilskudd til trafikksikkerhet for 2024

Tilskuddsordningen retter seg mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak som for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid. Det kan også gis tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 200.000 kr.

Ved søknad om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier.

Kriterier som vektlegges ved tildeling:

 • At tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og at tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet.
 • At prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.
 • At tiltaket er rettet mot barn og ungdom.
 • At tiltaket er innenfor en radius på 2 km fra grunnskoler.
   

Krav til søknad:

Søknaden må inneholde opplysninger om:

 • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer (om det foreligger), epostadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • målet for det lokale trafikksikkerhetstiltaket, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 • forventet resultat
 • plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • budsjett for tiltaket, herunder en finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører
 • hvorvidt og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune
 • hvorvidt det også søkes om støtte til samme tiltak fra Statens vegvesen eller andre finansieringskilder
   

Hvordan sender man søknad?

For å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2024, benytter du denne lenken til elektronisk søknadsskjema: 

Søknad om tilskudd til trafikksikkerhetsutvalg 2024

Søknadsfrist er 15. november 2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løvhaug Eklo, Tlf: 48253199,
epost: marekl@trondelagfylke.no