Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Bekkfaret boliggrend

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varles det oppstart av detaljreguleringsplan for Bekkfaret boliggrend, planID 5057202304. 

ON arkitekt og ingeniører AS skal, på vegne av forslagstiller Dinsin Eiendom AS, utarbeide forslag til reguleringsplan for nytt boligfelt like ved Botngård barnehage i Bjugn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for variert boligbebyggelse med en kombinasjon av studenthybler og mer tradisjonell småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 

Planen legger opp til ny arealbruk i et område som er avsatt til grøntområde og barnehage i gjeldende kommuneplaner. Ørland kommune har fastslått at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning eller utarbeidelse av planprogram. 

Vedlegg

Merknader til planarbeidet  

Eventuelle merknader til igangsatt planarbeid bes sendes til On arkitekter og ingeniører AS. 

  • Besøksadresse: Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger 
  • Postadresse: Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger  
  • Epost: post@on-as.no  

Har du innspill?

Eventuelt innspill kan sendes direkte til Christian Gran eller Christian Bonvik på følgende epost:

 

Frist for innspill/merknader: 04.12.2023