Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Fysio- og ergoterapi for barn og unge fokuserer på å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne. Målet er å holde barn og unge i deltagelse og aktivitet, samt fremme selvstendighet og mestring. 
 

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge under 18 år med følgende utfordringer:

 • Lettere motoriske vansker, som for eksempel forsinket grov- eller finmotorisk utvikling eller asymmetrier.
 • Mer alvorlige utviklingsforstyrrelser.
 • Kroniske lidelser.
 • Barn utsatt for akutt skade eller sykdom.
 • Smerter/plager i muskel-/skjelettsystemet.
 • Barn som lider under uro/anspenthet eller psykiske plager
 • Barn som trenger hjelp til å regulere hverdagen sin, for eksempel balanse mellom aktivitet og hvile.

Du kan selv ta kontakt med oss hvis barnet ditt trenger hjelp av fysio- eller ergoterapeut. Andre instanser (f.eks; lege, skole, barnehage og helsestasjon) kan henvise barnet ditt dersom du gir fullmakt til dette.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Hva kan fysio- og ergoterapeuten hjelpe med? 

 • Forebyggende tiltak, herunder gruppetilbud ved 4 måneders kontroll og oppfølging av enkeltbarn på helsestasjonen. 
 • Undersøkelse, observasjon og kartlegging med fokus på aktuell problemstilling og barnets mulighet til å utføre daglige aktiviteter, delta i lek og andre aktiviteter.
 • Veiledning og informasjon til barnet, foresatte og andre samarbeidspartnere om trening, stimulering og tilrettelegging for utvikling, mestring og deltakelse.
 • Trening av ferdigheter gjennom lek og læring.
 • Behandling/opptrening etter operasjon, skade eller ved smerter/plager.
 • Tilrettelegging av omgivelsene for å fremme bevegelsesutvikling, bevegelsesglede og god helse.
 • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler, samt tilpasning av omgivelser i bolig barnehage, skole og fritidsarena.
   

Hvordan søker du?

Du kan søke på kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre fysio- og ergoterapeuter.

Søk her - Helsami