NAV Ørland

NAV skal gjennom de sosiale tjenestene gi bedre levekår for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet som betyr at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. NAV skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Hovedoppgavene er nedfelt i formålsparagrafen til Sosialtjenesteloven.

NAV skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, samt bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Oppfølging av ungdom er en prioritert oppgave i NAV. 1. juli 2023 ble det innført en ny ungdomsgaranti i NAV. Den skal sikre god og tett oppfølging av unge mellom 16 og 30 år som trenger hjelp til å fullføre utdanning og komme i arbeid. 

Besøksadresse: Maren Juelsgate 1, Brekstad (Libra kjøpesenter, toppetasjen)
Postadresse: NAV Ørland, postboks 301, 7129 Brekstad

Åpningstider for drop-in:
Mandager mellom klokken 12:00 og 14:00
Onsdager mellom klokken  12:00 og 14:00
Torsdager mellom klokken  12:00 og 14:00

Besøk NAV.NO   Telefon: 55 55 33 33 

Sosiale tjenester i NAV

Økonomisk stønad (Sosialhjelp)

Økonomisk stønad er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

Saksbehandlingstiden for økonomisk stønad varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar.

Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar, det er derfor viktig at vi kan få kontakt med deg. Du kan også kontakte oss ved akutt hjelpebehov på 902 37 634 i tidsrommet 08:30 – 14:30.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler er ligningsattest, lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege.
 

Søk om økonomisk stønad digitalt

Du kan nå søke om økonomisk stønad digitalt i vår kommune. 

Søknad om økonomisk stønad digitalt

For å søke økonomisk stønad digitalt, må du logge deg inn med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden.

Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om økonomisk stønad, kan du fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Last ned papirsøknad for økonomisk stønad

Mer informasjon

På nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. 
Her finner du også
veiviser for økonomisk stønad.

Opplysning, råd og veiledning

NAV sin plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

Hvis NAV ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

NAV kan gi råd og veiledning knytta til som eksempel.

 • Arbeids- og utdanningsspørsmål
 • Bolig, midlertidig botilbud (nødsituasjon)
 • Bostøtte- og tilskuddsordninger
 • Familie og samlivsutfordringer (ikke mekling)
 • Rus/henvisning til og samarbeid med rustjenesten
 • Sosiale utfordringer
 • Ytelses-spørsmål
 • Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Søknad om økonomisk rådgivning får du i Jobbsenteret på NAV kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde:

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet.