Innkjøp

Ørland kommune har en årlig omsetning av varer og tjenester på 146 mill. kroner. Omsetningen på rammeavtaler ligger på om lag 40% av dette. Kommunen har 45 rammeavtaler pr. i dag.

Økonomiavdelingen skal sikre at kommunens kjøp av varer og tjenester utføres profesjonelt og effektivt. Avdelingen skal være en pådriver for å sikre at kommunen oppnår sitt potensiale for kostnadsreduksjon ved innkjøp.

Her kan du lese om innkjøpsstrategien til kommunen: Innkjøpsstrategi (PDF, 482 kB).

Faktura til Ørland kommune

Sende elektronisk faktura til kommunen

Skal du sende faktura til Ørland kommune, må den følge retningslinjene våre og være i elektronisk handelsformat (EHF). 

Ørland kommune følger DIFI-standard for elektronisk faktura. Faktura, som bryter retningslinjene våre, regnes ikke som mottatt.  De samme regler følges av det kommunale foretaket: Roret Ørland kultursenter KF.

Ørland kommune har org nr. 921 806 027.
Roret Ørland kultursenter har org nr. 993 091 472.

 

Retningslinjer for faktura

Vi har 30 dagers betalingsfrist. Fristen løper fra datoen korrekt faktura er mottatt.

Purringer/inkasso leveres på papir/epost.

Faktura skal følge bokføringsforskriften.
 

Fakturaadresse:

Ørland kommune
Fakturamottak
Postboks 43
7159 Bjugn

 

Slik merker du faktura til kommunen

  • Kommunens organisasjonsnummer
  • Telefon og epost til kontaktperson hos leverandør
  • Bestillerkode skal inn i feltet <cbc:BuyerReference>xxxxxx<.
  • Bestillerkoden er på 6 siffer
  • Bestillers navn skal legges i feltet «party.contact.name».
  • Kreditnota skal ha oppdragsgivers bestillerkode i feltet <c146bc:BuyerReference>xxxxxx<, feltet «order.reference» skal referer til hvilket fakturanummer det gjelder.

 

Faktura som gjelder klienter og brukere

Skal du sende faktura som inneholder personsensitive opplysninger, så gjelder egne retningslinjer for fakturaen:

  • Informasjon som kan identifisere klienten skal ikke framgå av faktura. Bruk i stedet referansenummer til vedlegg med sensitive opplysninger på faktura. Vedlegget merkes med fakturanummer og sendes på papir til bestillende enhet.
  • Faktura som ikke kan anonymiseres, og faktura som er adressert/stilt direkte til klient, skal sendes per post til resultatenheten som bestilte tjenesten/varen.