Seksjonere eiendom

Det finnes flere typer seksjonering. Skal du dele opp en eller flere bygninger i eierseksjoner? Dette kalles en førstegangsseksjonering. Hvis du skal seksjonere en allerede seksjonert eiendom kalles det reseksjonering. Du kan også seksjonere uteareal i for eksempel et sameie. 

Førstegangsseksjonering

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Du kan søke om førstegangsseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende. En eierseksjon består av en sameieandel i eiendommen (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten.

Slik søker du

Du søker om førsegangsseksjonering ved å fyllet ut søknadsskjema søknad om seksjonering. Søknad finner du på regjeringen sine sider.

Søknad om seksjonering

Veiledning til hvordan du fyller ut søknad om seksjonering- regjeringen

Dokumentasjon til søknad

 • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen.
 • Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig. (kommunen er behjelpelig med inndeling i seksjoner).
 • Sameiets vedtekter (disse skal bare følge med begjæringen og skal ikke tinglyses).
 • Tinglysingssperre. Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av denne samtykke til søknaden.
 • Er dere er flere eiere av eiendommen og eierandelene deres er de samme før og etter seksjoneringen, kan dere fordele seksjonene mellom dere i forbindelse med seksjoneringen. Fyll i tilfelle ut og legg ved skjemaet. Skjemaet finner du på kartverket sine sider:
  Fordeling av sameieandeler ved seksjonering - Kartverket

Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom.

Dersom det ønskes endring for en seksjonert eiendom må det søkes om reseksjonering.

Slik søker du

Du søker om reseksjonering ved å fylle ut søknadsskjema om seksjonering. Søknad finner du på regjeringen sine sider. 

Søknad om reseksjonering

Veiledning til hvordan du fyller ut søknad om reseksjonering - Regjeringen

Du skal bare føre opp seksjoner som skal endres. Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre. 

Dokumentasjon til søknad

 • Eksisterende tinglyst seksjoneringsøknad. Både situasjonsplan og plantegninger.
 • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen.
 • Plantegninger over alle etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft hvor det gjøres endringer mellom bruksenheter og fellesareal. Tegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene og bruken av de enkelte rommene.

Hvor sendes søknaden?

Vi anbefaler å sende søknaden sikkert til Ørland kommune ved å sende via eDialog, men du kan også sende per e-post eller vanlig post. 

Send søknad her - eDialog

Kontaktinformasjon til Ørland kommune

Søknaden skal leveres i to eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysningen.  

Seksjonering av uteareal

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det søkes samtidig med søknad om seksjonering/reseksjonering. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.

Forutsetninger og krav

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

 • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
 • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer. 

Slik søker du

Du søker om seksjonering av utearealet ved å fylle ut søknadsskjema for Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Du finner søknadsskjema på kartverket sine sider.

Søknad om oppmålingsforetning

Skal du seksjonere utearealet, behandler vi dette som en seksjoneringssak.
Du kan fordele uteareal samtidig som du seksjonerer første gang eller ved reseksjonering.

Dokumentasjon til søknaden

 • Situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må tydelig markere hvert uteareal med "Seksjonsnummer" og fellesarealene med "Fellesareal". 

Søknadsskjemaet skal være vedlegg til seksjonering/reseksjonerings søknaden.

Dersom arealene er koordinatfestet i plan eller allerede målt inn, kan vi dele opp utearealet digitalt uten oppmålingsforretning.

Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Hvis det kun er noen seksjoner som skal slettes, gjøres dette ved en reseksjonering.

Kriterier for å slette seksjonering

 • Alle seksjonseiere må signere på søknaden. 
 • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
 • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere.
 • Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.