For folkevalgte

Informasjon om systemer og retningslinjer for deg som er folkevalgt.

Logg inn på Acos Møteportal

I møteportalen finner du alt som omhandler politiske møter. Her legges innkalling, sakslister, alle saksframlegg, protokoller og møteplan ut.

 

Logg inn på Acos Møteportal

 

Håndbok for folkevalgte

Dette dokumentet omfatter de mest sentrale bestemmelsene for deg som folkevalgt.

 

Tillit KS Folkevalgtprogram (PDF, 27 MB)

Politisk delegeringsreglement (PDF, 958 kB)

Digitalt delegeringsreglement

Politisk saksbehandlingsreglement (PDF, 1017 kB)

 

Reiseregning, kjøregodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse

Folkevalgte har krav på godtgjøring og utgiftsdekning på bakgrunn av sine kommunale verv. Medlemmer i et kommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har lovlig forfall. Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. Arbeidstakere som har et kommunalt verv på heltid eller deltid, har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden.

 

Les hele forskriften om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring (PDF, 482 kB) gjeldende fom. 01.01.2024

 

Skjema for godtgjøring av tapt arbeidsinntekt (PDF, 115 kB)

 

Skjema for reiseregning (PDF, 50 kB)