Bygging og graving i forurenset grunn

Bygge- og graveaktivitet i forurenset grunn øker risikoen for at mennesker blir eksponert for forurensning og at forurensning spres i miljøet. Gjennom forurensningsforskriften er du som tiltakshaver pålagt å vurdere om det er mistanke om forurenset grunn i området i forbindelse med terrenginngrep.

Risikoområder for forurenset grunn

 • Branntomter og tidligere byggetomter
 • Lokaliteter som tidligere har vært benyttet til industri, gartneri, verksted, bensinstasjon eller avfallsplass
 • Områder med tilførte masser, f.eks. benyttet til arrondering og utfylling
 • Langs veg
 • Lokaliteter med nedgravde fyringsoljetanker (se siden om nedgravde oljetanker for mer informasjon om regler knyttet til dette)
 • For flere eksempler, se Miljødirektoratets faktaark:  faktaark om grunnforurensning - miljødirektoratet

Før du graver

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. Derfor stiller vi krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres. 

Dette bør du gjøre før du graver:

 • Vurder mistanke om forurensning i grunnen, se listen over typiske risikoområder nevnt i forrige avsnitt. Det kan også være nyttig å gjennomføre et søk i et bredt utvalg av databaser; Miljødirektoratets database for grunnforurensning, matrikkelinformasjon fra «se-eiendom», gjennomgang av historiske kart/flyfoto, generelt nettsøk av eiendommen, samt søk i kommunens arkiv.
 • Der det er mistanke om at grunnen er forurenset må det gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse før oppstart av arbeidet. Undersøkelsen skal være i tråd med norsk standard NS-ISO 10381-5 og Miljødirektoratets veileder om kartlegging av forurenset grunn (2022). Det stilles krav til faglig kompetanse.
 • Dersom det påvises forurensning, må det utarbeides en tiltaksplan i tråd med forurensningsforskriften kap. 2. Send tiltaksplanen til kommunen for godkjenning på e-post, eDialog eller vanlig post. Du finner link til eDialog og adressene til Ørland kommune her: Kontaktinformasjon til Ørland kommune
 • Tiltaksplanen må godkjennes av kommunen før gravearbeidet kan påbegynnes. Dette gjelder uavhengig av om gravingen er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven

Etter graving

 • En sluttrapport som redegjør for gjennomføringen av tiltakene skal sendes til kommunen innen tre måneder etter at terrenginngrepet er avsluttet. Sluttrapporten sendes per e-post, eDialog eller vanlig post: Kontaktinformasjon til Ørland kommune.
 • Eksisterende lokalitet i Grunnforurensningsdatabasen skal oppdateres av tiltakshaver ved sluttrapportering. Den skal oppdateres med både sluttrapport og avgrensning av forurenset område

Saksbehandlingstid og -gebyr

 • Kommunen har plikt til å behandle saken så fort som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen fire uker skal du få skriftlig svar om årsaken til dette, samt informasjon om når det forventes at vedtaket fattes
 • Saksbehandlingsgebyret varierer ut fra omfang. Opplysning om gebyr gis i vedtaket om godkjenning av tiltaksplanen

Akutt forurensning

Fosen brann- og redningstjeneste IKS er ansvarlig for mindre hendelser med akutt forurensning. 

Fosen brann - og redningstjeneste IKS (fbrt.no)

Relevante lenker