Endring av reguleringsplan for Kulturparken Brekstad - PlanID 5015201901

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles med dette at det er satt i gang planarbeid for boligområdet “Kulturparken Brekstad”.

Endret reguleringskart for Kulturparken Brektstad - Klikk for stort bilde

 

Dette er en endring av gjeldende plan. Planendringens hovedformål å tilrettelegge for at utbygging på felt B1 kan startes før utbygging på BAA1. For at det skal kunne skje må det sikres at parkeringshus på BAA1 vil la seg gjennomføre på et senere tidspunkt. I gjeldende plan er det krav om minimum 200 offentlige parkeringsplasser. I endringsforslaget settes det krav til minimum 90 parkeringsplasser.

Reduksjon av parkeringsplasser begrunnes i at det nå er etablert nye parkeringsplasser på regulert område ved ferjeleiet. Dette området erstatter deler av parkeringskravet på gjeldende område. Ref. §3.5 i Områdeplan Brekstad sentrum.

 
Endringene berører:

- justering av byggegrenser

- skjerpet krav til lekeareal

- retting av arealformålskode på BLK (ny GAA)

- krav til utforming fasader langs Rådhusgata (SV1)

- rekkefølgekrav

- bestemmelsesområder

- ny snarvei


Planområdet

Planområdet ligger vest for Ørland kultursenter, langs Rådhusgata og brukes i dag som offentlig parkering for Kultursentret, Næringens hus og passasjerer på hurtigbåt. 

Grunneiere i området er Ørland kommune, Ørland Hotell AS, Kulturparken AS og Sjøterrassen AS

Vedlegg:

Bestemmelser (PDF, 291 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Varslingsbrev (PDF, 431 kB)


Forslagstiller og plankonsulent

Forslagstiller er Ørland kommune

Plankonsulent er PKA arkitekter AS


Eventuelle spørsmål rettes til PKA arkitekter AS på epost sfc@pka.no eller tlf. 975 48 277. Mer informasjon om planen er synliggjort på www.pka.no

Innspill til planarbeidet sendes Per Knudsen Arkitektkontor AS, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller sfc@pka.no innen 19.04.2024