Kommunale avgifter 1. termin

Kommunale avgifter 1. termin faktureres ut i disse dager, med betalingsfrist 20. mars 2024. Dette er første faktura som sendes ut på bakgrunn av ny Forskrift om vann- og avløpsgebyr Ørland kommune vedtatt i Ørland kommunestyre 31.08.23. Prisen for vann og avløpsgebyr settes årlig av kommunestyret i Ørland sammen med resten av prisboka. Kommunens inntekter fra vann-og avløpsgebyrer, skal tilsvare de utgiftene kommunene har på drift og innvestering, det ligger altså et selvkostprinsipp til grunn.
 

Forskrift om vann-og avløpsgebyr

Prisbok 2024 (PDF, 2 MB)
 

Gebyret er todelt: abonnementsgebyr og variabelt gebyr. 

Abonnementsgebyr skal sikre betaling for at alle skal ha tilgang til nok vann. Husstander skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet. Nærings- og kombinasjonseiendom skal betale abonnementsgebyr etter fastsatte kategorier i gebyrregulativet basert på hvor mye vann de skal kunne forbruke. 

Variabelt gebyr baserer seg på faktisk forbruk av vann. Næringsliv og nye husstander (fra og med 01.01.24) skal ha vannmåler, mens eksisterende husstander kan ha vannmåler. Husstander som ikke har vannmåler, vil få beregnet et vannforbruk og variabelt gebyr basert på boligens/fritidsboligens areal. 

Engangsgebyr på tilknytningsavgift på vann og avløp er blitt betraktelig redusert fra og med 2024 (dette gjelder både privatpersoner og næringsaktører).

For næringseiendommer

For næringseiendommer skal abonnementsgebyr baseres på eiendommens høyeste forbruk i årene 2018 – 2022 som utgangspunkt for beregningen i 2024.  Dette gjelder de neste fem årene/ fram til neste femårsperiode blir satt. Dette er en god og tilgjengelig prognose på forsyningskapasitet til den enkelte eiendom og dermed også på kommunens infrastrukturkostnader per storforbrukende næringseiendom.  Praksisen er i bruk i flere kommuner. Uten en slik vekting ville hver næringsabonnent bare betalt ett abonnementsgebyr uavhengig av eiendommens relative andel av kommunens produksjons-/håndteringskapasitet. Dette ville resultert i en uheldig skjevdeling av kapitalkostnadene mellom bolig- og næringseiendommer. 

Ved overgang til den nye beregningsmodellen vil enkelte abonnenter kunne få endringer de oppfatter som urettferdig. Dette kan f.eks. være de som næringsdrivende som bønder som har redusert vannforbruket sitt vesentlig eller har hatt vannlekkasje de siste årene. 

For mer info og for å se hvilken kategori din eiendom befinner seg i, se prisbok. 

Prisbok 2024 (PDF, 2 MB)

For privatpersoner

Fritidseiendommer i kommunen må nå betale det samme som de som har enebolig. På grunn av reduksjon i kubikkmeterprisen (pris per kubikkmeter), har den faste abonnementsavgiften økt, ettersom gebyrer for disse tjenestene beregnes ut fra et selvkostprinsipp. Les mer i prisbok (PDF, 2 MB). Det vil være mulig å påvirke den variable delen av gebyret ved å installere vannmåler. Leie av vannmåler koster i 2024 fra 278 kr avhengig av dimensjonen på måleren.

Når du bygger nytt hus eller hytte fra 01.01.24 skal det være installert vannmåler, denne får rørlegger utlevert av kommunen, der betaler du leie. Du sørger selv for bestilling av installasjon av måleren. Ta kontakt med en rørlegger for å få utført dette. Rørlegger skal melde inn til kommunen når måler er installert. 

Mer om installasjon vannmåler 

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller ved mindre korrigeringer vil vi svare ut så kort og konsist som vi kan. 
 
Ved feil på grunnlag, utsette forfallsdato eller dele opp faktura, ta kontakt på tlf. 72 51 40 00 eller e-post: komm.avg@orland.kommune.no

 

Dersom innbygger mener bruksareal (BRA) ført i matrikkelen for sin enebolig/fritidsbolig er feil, kan de kreve det rettet ved bruk av dette skjemaet. (PDF, 52 kB)

Dokumentasjon på riktig BRA (f.eks. målsatte, oppdaterte plantegninger) må vedlegges. BRA beregnes etter NS 3490.

Leveres til postmottak@orland.kommune.no /publikumsmottak/ fysisk post.